10-2004 Kryon

Jak velký je bůh?

Kryon Live-Channeling – Salzburg, Rakousko 23. říjen 2004
(tento Channeling byl přiložen k vlastnímu, psanému Channelingu a byl vylepšen od Kryon přes Lee Carroll skrze Rechanneling-Proces. To se dělá proto, aby byl Channeling pro psanou řeč hodnotnějším a aby se energeticky naládované koncepty, které byly zmíněny v Live-Channelingu, lépe vysvětlily.)

 

Buďte vítáni, Vy milí, JÁ JSEM Kryon z magnetické služby.

Tato svatyně se tento den opravdu rozžhavila (tím je myšleno množstvím lidí, neboť je tu přes 1.400 přítomných, kteří sem přišli). Spirit mluví různorodým způsobem a lidé na těchto židlích slyšeli (myšlen je pozdrav), kdo jsem. Ale slyšeli také skutečně, kdo jsou oni? Slyšeli jste už ten výraz, že jste opravdu andělé? Podívejte, nehraje žádnou roli, kdo pro Vás channeluje – pravda zůstává pravdou. A Vy ji budete slyšet na všechny možné způsoby a od mnoha bytostí. Mnozí z nich Vás pobaví a u někteří z nich pohladí vaše srdce. Někteří učiní oboje! Ale všichni Vám budou vyprávět o člověku, který disponuje andělsky rovnou, nebeskou silou a mocí a že přišel sem, aby změnil zemi.

 

Spirit Vám chce dát různé druhy energie, které reprezentují pravdu. A proto jsem poprosil mého partnera tento večer, aby zajistil, aby bylo toto poselství napsáno. Ačkoliv se to zcela normálně poslouchá, přeci jenom není normální, jakmile se toto poselství překládá do jiné řeči. Už existuje jedna jazyková bariera, která je dána dvěma stranami závoje (tím je myšlen závoj k Spiritu – pozn. překladatele). Když se to ale ještě jednou překládá (zde v Rakousku do německé řeči), mohl by se smysl toho potenciálně „zředit“. Avšak dnes večer ne…dnes večer ne. Důvod proto? Protože je energie zde zralá, aby se pochopila. Poselství, které bude předáno, bude mnohými pochopeno. Toto je nádherné místo, které je protkáno mnoha ušima andělů… lidských andělů. Bude vytvořena energie, která vše pro všechny zjednoduší.

 

Skutečnost, že toto poselství bude napsáno, znamená, že pro ni bude v budoucnu mnoho čtenářů. A proto budu dělat něco, co jsem již nesčetněkrát dělal, ale zde (v Rakousku) ještě ne. Je to výzva, která je Vám dána: Jak můžete být nejvíce v přítomnu? Poslechněte si tato slova. Budou k Vám vyslovena v přítomnu. Záznam bude později napsán a budou vytvořena slova. Čtenář bude pak číst slova, která Vy slyšíte v tento moment. Ale bude několik měsíců trvat, než se toto stane.

 

V interdimenzionálním čase se ale čtenáři nachází zde v přítomnosti. Dokážu Vám to: Čtenáři, jseš u mně (smích)? Mohu „vidět“, jak jsou Tvé oči nasměrovány na tuto stránku! Čtenáři, pro Tebe se tato živá přednáška stala v Tvé minulosti. Přesto

Vás vidíme oba, jak čtenáře tak posluchače, nyní dohromady.

 

To dělá tuto energii zde tak velkou a úplnou.

 

A zde leží pro Vás, posluchače, výzva, vyzkoumejte a prociťte spolu se čtenáři toto místo. Vemte energii tohoto místa, historii tohoto města a obalte tímto čtenáře, který není zde. Dejte čtenáři energii, kterou bez Vaší pomoci by nyní neměl. Jaké by bylo, kdyby se tímto zaznamenal prostor a čas? Možná později budou posluchači také čtenáři? Když jsou Vaše oči nasměrovány na tuto stránku, jak se to pak bude pro Vás cítit, být zároveň přítomen na dvou místech? (smích) Myslíte, že je to matoucí? Počkejte, až příjde poselství pro dnešní večer, neboť Vám sdělím několik věcí, které bychom mohli označit jako „z druhé strany závoje“. Je to interdimenzionální poselství a tak jako jiné věci, které jsme se Vám pokusili vysvětlit, bude i toto také komplexní.

 

A tak použiji mnoho metafor, abych nás při tom podpořil. Budu mluvit o závoji a zabalím tuto informaci do metafory, neboť jediná možnost, jak můžete tomuto druhu interdimenzionálních věcí porozumět, se skládá z toho, ji přinést na rovinu 4D a ji pak v další metafoře dát dohromady. Chceme učinit neuvěřitelné: Zkusíme, Vám předat pocit toho, jak velký je bůh. Během toho se pokusíme vysvětlit závoj a několik způsobů, jak na Vás působí.
Doprovoďte mne na okamžik do vizualizace.

 

Čtenáři právě hraje nádherná muzika ( řeč je o muzikální hře od Roberta Coxona, který v pozadí Channelingu v jeho patřičné inspiraci hraje). Chtěl bych, abyste to taky zřetelně „slyšeli“ během popisu, jak velký je bůh.

 

(pauza)

Chtěl bych, abyste si v tomto okamžiku představili Atlantický oceán. Je strašně velký, obsahuje tak mnoho a přece má zároveň něco jedinečného, něco co je jednotné. Celý oceán je jako celistvý objekt ovlivňován měsícem.
Zdánlivě jako jedna bytost, se jemně vlní a způsobuje, že přílivem a odlivem je voda – podél tisíce od sebe oddělených pobřežních kilometrů – přelévána a odlévána.Jestliže pozorujete odliv a příliv a proudění, možná se sebe ptáte, jak může existovat systém, při kterém může oceán tak reagovat, jako by to bylo jediné vědomí. Koordinuje se, zdá se, sám mnohonásobným způsobem a přesto se sestává z biliónů dílků, jménem vodní molekula. Zde, tady přichází metafora: Oceán se sestává z vody, která je Vám známa jako vodní molekula H2O. Chtěl bych, abyste si představili, jak mnoho se nachází těchto molekul v oceáně! A chtěl bych Vám dát pro tuto chvíli čas, abyste je mohli spočítat.

 

(pauza a smích)

To nemůžete, že ano? Je to takové nepředstavitelné množství, které byste mohli pochopit jen na základě matematických možností. Leží mimo Vaší představivost a je potřeba matematického napsání, které by zase jenom matematikům něco řeklo. Je to tak nepředstaviltelně velké číslo, že jde daleko přes vědommou chápavost člověka.

 

Nyní si představ dále (v této metafoře), že každá jednotlivá molekula je anděl. Přes toto všechno si ještě představ (to aby to bylo ještě komlexnější), že se tyto bilióny a bilióny, toto neskutečné množství těchto molekul odněkud znají! Znají se všichni dohromady na kvantové rovině… to je systém, při kterém, když se jednomu něco přihodí, tak se zároveň – simultálně – všem ostatním stane to samé… všichni jsou nějak spolu spojeni. Každý zná ty druhé, je zcela jedno, kolik tisíců kilometrů jsou v oceánu od sebe vzdáleni.

 

Můžeš si takovéto propojení představit?

Představ si pro tento moment tento oceán jako srovnání pro to, co bys mohl přirovnat k bohovi. Bůh není žádný jedinec ve smyslu singulární věci, nýbrž bůh je spojení biliónů dílů z andělského, nebeského vědomí (oceán). Zvaž a přemýšlej, jak velký je poměr k jedné molekule! … A nyní vem malou skleničku, naplň ji až po okraj s tou troškou vody z toho velkého oceánu a nech ji pak zcela jemně kolébat sem a tam na hladině moře. V této metafoře představuje tato sklenička vody planetu zemi.

 

Nyní bych chtěl, abys byl trochu pozornější: Sklenička je plná vodou z oceánu. Začínáš rozumět? Zcela jedno nezávisle na tom co pro Tebe znamená oceán, to samé se nachází v té skleničce vody. Ve skutečnosti je to tak, že, pokud se budeš nacházet v té skleničce a budeš jednou tou H2O molekulou, nebudeš moci kvůli té skleničce jasně vidět. Ve skutečnosti vůbec ani nevíš, že nějaký oceán existuje. Přesto budeš zrovna tak, jako celý oceán, tažen a strkán a pohybován sem a tam, jako bys byl částí z něj.

 

Bez vědomosti o velkém oceánu nebudeš ve skutečnosti vědět, kdo jsi. Nebudeš ani vědět, že jseš H2O molekula. Kdybys se, duchovně řečeno, mohl porozhlédnout, možná bys řekl: „Hm, vypadá to tak, jakoby sklo byla hranice. My jsme ve sklenici, sklenice nás obklopuje a mimo ni nemůžeme vůbec nic dalšího vidět. Nemůžeme se přes ní podívat! Kromně toho neexistuje žádný důkaz, že na druhé straně sklenice vůbec něco existuje. Proto budeme naši pozornost a náš fokus směřovat do vnitřku a budeme přezkušovat jen nás samotné.“

 

To je země.

Jestliže sklenička obsahuje vodu z oceánu, pak to znamená, že sklenička ve skutečnosti (odpovídající metafóře) obsahuje Anděly! Ale v tomto případě jsou to andělé, kteří jak se zdá nevědí, že anděly jsou. Patrně tady panuje absolutní izolace a jsou od všeho odděleni, mimo toho, co se děje přímo ve sklenici. Voda ve sklenici se nemůže ani jednou podívat, jak velký je oceán… pokud ovšem vůbec věří, že nějaký existuje. Ó, může se stát, že vidí hvězdy a že ví odhadnout vesmír, ale nemůže se podívat skrz sklenici, aby rozeznal, jak velký je ve skutečnosti bůh.

 

Ale zde se děje něco zajímavějšího. Existuje tu zvětšená míra intuice. V centru každé molekuly ví každý nějak, že existuje něco, co je mnohem větší než ona samotná. Je to intuitivní a všude ve sklenici pociťované. Zde je skutečnost Vašeho lidského druhu: Osmdesátpět procent lidstva věří na život po smrti. Stovky náboženství, které vznikly nezávisle na sobě v různých historických časech a místech, mají něco společného: Věří, že když zemřete a opustíte zemi, že přejdete na jiné místo!

 

Nuže, 85 procent by bylo navýsost překvapující procentuální část, kdybyste provedli politický průzkum veřejného mínění! Je to víc, než jenom většina – je to mandát vědomí. A tak člověk ví na úrovni buňky, že na druhé straně skla něco existuje. Ačkoli neexistuje žádná bytost, která by to mohla dokázat, pokračuje přesvědčení v průběhu tisíciletí až do budoucna, a muži a ženy dále umírají ve svém boji, aby bránili své přesvědčení, že se na druhé straně sklenice nachází jejich vlastní bůh.

 

Nedavno bylo objeveno, že velice staré kmeny z Nové Guineje vynesly něco zajímavého na světlo: Jejich vývoj byl přenechán sám sobě několik stovek let a západ je objevil teprve před nedávnem. A přece to vypadá tak, že tyto kmeny, které nepodléhaly žádnému vlivu z venčí, věří na život po smrti! Nuže… podívejte… to je intuice lidstva. Mnozí budou tvrdit, že se tu jedná o přání myšlenky… něco, co se zrodilo, aby se mohlo udělat ještě víc ze života, než vlastně je a že se tu jedná hlavně o pomocný prostředek, který má zjednodušit zacházení se smrtí. Ale často je to psychologické prohlášení, které jednoznačně ustupuje z cesty zřejmé spirituální povaze, kterou vykazují všichni lidé. Psychologové se budou místo toho více snažit vysvětlit, že stav člověka vzniká z jeho vnitřního stavu bytí jeho lidských zkušeností, bez uznání interdimenzionálních sil nebo energií, které by mohli možná ukazovat na neviditelného boha. Ale tady vidíte, že víra na život po smrti je skutečně intuitivní informace na úrovni buňky.

 

Osmdesátpět procent lidstva na zemi nemohou mít stejnou myšlenku, aby se z toho mohla udělat náhoda a nebo přání. Na určité úrovni víte nejenom o oceánu na druhé straně skleničky, nýbrž také o tam existující rodině… bilióny a bilióny z ní. Ó, kdybyste tak mohli vědět ještě víc. Od tohoto spirituálního hledání byly kultury hnány často kupředu a často rozpoutávaly i války, při kterých jedna strana věřila, že ten jejich bůh je lepší než ten od těch druhých. (nepřipomíná vám to něco? – poznámka překladatele) A tak se navzájem vraždili, aby vyčistili planetu od „špatného myšlení“. Zvláštní jak něco neviditelného vytváří vlády, ovlivňuje státy a vyvolává války, nemám pravdu? To je přeci jenom množství vynaložené energie a úsilí, které je zde použito na ryzí „myšlenkové přání“.

 

Na tomto místě přerušíme a zastavíme se a vysvětlíme, proč jsme tak často použili metafór – předali jsme Vám tyto informace touto formou, abychom mohli přejít k dalšímu kroku této výuky. A tak na krátký okamžik zastavím a dám Ti tuto otázku:
Rozeznáš a vidíš, jak je tento systém úžasný?

 

Jak veký je bůh?
Dost velký, aby mohl stvořit multiuniverza – biliony a biliony andělských, nebeských bytostí, které dosahují daleko dál, než si můžeš představit – dimenzionální roviny, které si nedokážeš představit.
Větší jak velký!

A přece dostatečně malý, aby Tě mohl milovat a aby mohl žít v Tvém srdci.

 

Představa boha
Co je podle toho představa o bohu? Když se díváme z venkovní strany sklenice, pak je to pro nás opravdu velice zábavné (Kryon). Řeknu Vám, co se stane: Molekuly ve skleničce (lidští andělé) se začínají dívat okolo sebe a začínají se nad vším divit a ptají se na všechno. Jak už jsme říkali, věří na život po smrti. Odtud musejí mít také pocit, – mají dojem, že někde musí existovat bůh. Pak se usnesou z hloubky jejich moudrosti, že bůh musí být velice obrovská molekula! Proč? Protože to je jediná věc, kterou mohou vidět. Mají jen jediný vzor – samy sebe. Pak řeknou, že pro to existuje důkaz, protože to tak říká Svaté písmo. Jen v jednom jediném příkladě existuje svaté písmo, které říká, že jste byli stvořeni „podle vlastního obrazu boha“. Nuže, jestliže jste molekula, pak musí být bůh podle toho velice obrovská molekula, neboť když věříte Svatému písmu, pak vypadáte přesně jako bůh. Milované stvoření, jak bych Ti to mohl říct? Toto je premisa od toho, co jsme vyučovali na začátku a co je pro Vás tak těžké k pochopení. Vy jste to přepólovali! Vaše logika je obrácená, běží na to z druhé strany. Nerozumíte tomu, protože se nemůžete dotknout okraje skleničky. „Stvořen podle obrazu svého“ znamená, že každá jednotlivá molekula ve skleničce je částečkou oceánu! A vidíte, u Vás je to opačně. Božským „obrazem svým“ (jím být) je mistrování (mistrovství) univerza.

 

To je to božské v andělské říši a to je vpravdě Tvůj vlastní obraz.
„Obrazem svým“ je v Tobě – obrazem svým je ve Vás.

 

Je zajímavé, že si lidé mohou to nejvyšší představit jen ve svojí vlastní realitě. A tak ti, kteří se nachází ve skleničce, před tisíci lety rozhodli, že bůh je molekula. Představy boha odpovídají lidskému druhu, přesně tak jako představy, jak vypadá anděl. Pokaždé, když se na zemi objeví anděl, propůjčují jim ti, kteří tuto historku vytváří, kůži a křídla a dělají, jakoby by byli singulární postava a propůjčují jim jen jedno jediné jméno. To je velice divné, je to ale zábavné! Neboť andělé jsou multidimenzionální, bez křídel a bez lidské postavy a mají vždy „skupinový“ atribut, protože reprezentují vědomí celého oceánu. Proto aby jejich návštěva mohla být pro lidi pochopena, jsou představeni v lidské podobě a rovině.

 

Vidíš, jak je to omezené? Představ si… kdyby tato sklenička obsahovala jenom mravenečníky, rozhodli by se pro toto prohlášení, bůh musí být velký mravenečník! Nakonec by ještě řekli: „Až příjdu do nebe, bude tam mnoho mravenců!“ To je komické, že jo? Ale neodlišuje se to příliš od toho, co dělá většina lidí. Bylo Vám řečeno, že až zemřete a vystoupíte do nebe, tak že tam existují zlaté ulice a pro každého z Vás tam čeká vila. Některé kultury věří, že tam potkají 72 pannen (pro tuto víru se hodí přirozeně jen muži). Vidíte, co bych tím chtěl říct? Můžete jednat jenom na základě Vašeho vlastního spirituálního myšlení a Vaší vlastní realitě a můžete jít jen na hranici sklenice. Vaše představa o tom, co by mohl být bůh a nebe, leží na a uvnitř (je to omezeno) Vaší vlastní lidské zkušenosti.

 

Pravda? Neexistují žádné ulice a vily (nebo lidské panny), když přejdeš na druhou stranu sklenice. To, co se tam nachází, je nádherná realita, na kterou si vzpomeneš přímo a bezprostředně. Existuje expanze a ty jseš část boha, kterou jsi byl vždy, vše-vědoucí. Příjdeš domů! V této metafoře je sklo skleničky závojem. Nemůžeš se podívat skrz a vlastně nikdy neuvidíš oceán (boha). Za ním je všechno, co si můžeš představit, ne o mnoho větší než sklenička a Ty se rozhodneš zbožňovat. Zbožňujete něco, co nemůžete vidět a zbožňujete to s vědomím, že tato síla, která se nachází na druhé straně skleničky, by měla být mnohem moudřejší a větší, než Vy. Čemu vlastně nerozumíte, je, že toto vše způsobila vlastně zkouška, pokus, test, ve kterém se právě nacházíte.

 

Mohou andělé, zavřeni ve skleničce, vůbec najít pravdu o tom, kdo jsou? Mohou vůbec někdy uznat, že jsou častí oceánu? Nebo se nakonec mezi sebou povraždí, aby se pokusili dosáhnout zlatých ulic a 72 pannen? O to jde při práci s Kryonem. Jsme zde, protože se tu koná probuzení… velká změna… a lidstvo se začíná dívat skrz sklo. Nechte mně říct sdělení: Neexistuje nic k zbožňování, ale existuje všechno k objevování. Je na čase začít myslet interdimenzionálně.

 

Přeci jenom se na okamžik zastavme. Pozorujte systém a všechno, co ho reprezentuje. Bůh je strašně velký, všeobjímající – enormní. Oceán se rozprostírá už biliony světelných let přes kvantové Univerza a – Multiverza a přesto se všichni andělé znají. Jak je to možné? To je základním tématem interdimenzionálního bytí… že je všechno provázáno a přeci zdánlivě odděleno a skrz vzdálenosti od sebe vzdáleno. Rozptýleno v Univerzu existuje něco všeobjímajícího, že je to tak obrovsky velké, že si to ani nemůžeš představit, přesto jsou všichni andělé mezi sebou propojeni v reálném čase, každý jednotlivý z nich zná Tvé jméno! Rozumíš?

Jak velký je bůh?
Dost velký, aby mohl vytvořit Univerzum… ale zároveň dost malý, aby znal Tvé jméno – dost malý, aby tu dnes mohl být – dost malý, aby mohl být na Tvé straně, když čteš tato slova.

 

Komunikace skrz závoj
Jaký účinek to má na modlitbu a meditaci. Nech mne ještě jednou o tom mluvit. Existuje něco kouzelného-magického, co byste měli o tomto metaforickém oceanu vědět. Mnoho z Vás tráví svůj život tím, aby se mohli podívat skrz sklo. Jste spirituální a to je Vaše hledání. Možná Vám přitom pomohou námi dodané energie. My v to doufáme, neboť v tom spočívá úmysl našeho bytí a naši celé výuky. Zde je něco, na co jste možná vůbec nemysleli: Anděly z interdimenzionálního oceánu sklo nezastaví. Mohou procházet sem a tam, kam jenom chtějí! Ty jsi tedy jenom jediný, který se rozhodl pro to, být ohraničen v dualitě. Oceán prochází nepřetržitě sklem a to znamená, že andělé z toho obrovského oceánu jsou nyní u Vás. To znamená, že byli na tvé straně, když se vyvíjely problémy, které Tě možná přivedli k tomuto publiku a nebo k této stránce. Jak jsme už předtím nastínili, sedají si lidé k modlitbě a předkládají bohu listinu, co není v pořádku. Chtějí říci: „Nuže milý bohu, tady máme toto a pak ještě toto a pak ještě támhle to.“ Jen zřídka rozumí, že bůh byl celou tu dobu u nich. Tak Vám dáme ještě jednou výzvu: Až se budeš příště zase modlit, neříkej nic! Buď tiše a věz, že jseš bůh! Poslouchej řešení, neboť Ti budou předzpívány v řeči, kterou právě teprve začínáš vnímat.

 

Představ si, Tvé Vyšší Já – které se v pravém slova smyslu nachází na hladině metafyzické skleničky vody, s jednou nohou v oceánu – by Tě vzalo za ruku. Pokud se to stane, je to Tvoje osobní propojení a bůh ví o Tobě všechno. Nepotřebuješ nikdy předkládat nějakou listinu a nebo vůbec jen něco říkat. Kdybys měl bratra a nebo sestru, kteří by byli s tebou biologicky provázáni, vysvětloval bys jim, co se během dne přihodilo? – Ne, neboť oni byli u toho, vzpomínáš si? Přesně tak je to i s Tvou božskou komunikací.

 

Celý oceán ví všechno o této skleničce a o Tobě. Celý oceán ví, proč existuje sklenička, i když Ti to není známo. Ať tomu věříš nebo ne, celý oceán je částí změny, kterou teď sklenička prochází (řeč je tu o vibrační změně planety).

 

Na druhé straně opony
Nyní jdeme dále a přicházíme k informaci, jak tento závoj s Vámi pracuje (jak na Vás působí). Závoj je to, co Vám brání metafyzický oceán božstva, který Vás obklopuje – přeci jenom neviditelný a dokonce sporný a mnohonásobně nepochopený – rozeznat. Nech mi zodpovědět otázku, která byla už tak často kladena: Jde tu o smrt. „Kryon, je možné mluvit s mrtvou osobou?“ Odpověď kterou Vám dám, předpokládá také ochotu z Vaší strany. Prosím, nevyjímejte tuto odpověd z Kryonového konceptu. Vztahuje se na celou odpověď, když to citujete. „Kryon můžeme mluvit s mrtvými osobami?“ Odpověď je ne, vůbec ne. Nikdy. Je to nemožné. A jaký je důvod? Něco takového, jako mrtvé osoby, neexistují!

 

Můžete to pochopit? Andělé, poslouchejte: Pakliže ti z Vašeho okolí, které jste milovali a ztratili, zemřeli a opustili zemi, je všechno to, co udělají, že přejdou na druhou stranu skla. Zeptejte se místo toho touto následující otázkou: „Mohu mluvit s těmi, které jsem na této planetě miloval a ztratil?“
Odpověď zní ano!

 

Jakmile se stanete multidimenzionálními, to je pro Vás záhadou. Očekáváte 4D rozhovor s bytostí, která přešla na druhou stranu a která se stane ještě více andělskou než Vy andělé, kteří zde sedíte. Nevykazují už žádnou lineární komunikaci a nejsou už singulární, tak jako Vy. Jediná možná komunikace Vás staví tedy před záhadu, protože je interdimenzionální a nedostatek linearity je pro Vás těžce nepochopitelnou věcí.
No dobře, nechme nyní vyjasnit pár záhad. Chtěl bych, abyste pocítili toho člověka, na kterého myslíte, protože je opravdu tady. Je jim zcela povoleno chodit sem a tam skrze sklenici. Slyší tuto hudbu (v semináři) a slyší tato slova. Sedí na Vaši straně a strašně rádi by, kdybyste se mohli k nim natáhnout skrze sklo. Mnozí z Vás je mohou skutečně pocítit! Jste částí změny, která se na této planetě, na které se zvětšuje vědomí lidstva, završí a vytvoří pro každého člověka nový interdimenzionální potenciál. A tak zvu některé z Vás, jim také přičichnout! Vzpomínáte si ještě na jejich zvláštní vůni? Mohou tuto vůni pro Vás vytvořit jako důkaz, že tu jsou. Jde tu o mnohem víc, než si myslíte. Kryon je pořád ještě tady a bude tu až do té doby s Vámi, kdy změníte svou energii. Kryon je částí komplexního rodiného původu, který máme společný. Jak Mistr Kirael předtím už řekl: „Já jsem to nevynalezl“ (řeč je o Kahu Fred Sterling a jeho Channelingu). Jděte tedy a pociťujte nyní, jestliže chcete, neboť jsou zde!
A pak si tohoto systému važte.

 

Myslete na to, jak je ohromný! Co by bylo, kdybych měl pravdu (jak byste řekli) a toto poselství by přeskočilo přes Vaši nedůvěru a strachy. Co by bylo, kdyby toto všechno bylo naprosto pravdivé? Jestliže ano, pak to znamená, že by mnozí z Vás přestali truchlit a místo toho by tyto milované lidi pozdravili, kteří by chtěli kráčet celý zbytek Vašeho života po boku s Vámi. Je to část systému, který je nepředstavitelně velký a dalekosáhle překračuje Vaši představivost.
Bůh je větší než všechno, co si jen můžete představit… a přece dost malý, aby mohl žít ve Vašem srdci.

 

Jaký to systém – Andělé na druhé straně opony, kteří navštěvují lidské anděly na planetě… a přece si to mnozí z Vás neuvědomují. Víte, o co tady při tom všem jde? Jde o objevení tajemství mistrovství. Až těmto věcem začnete rozumět, připne toto vědění postupně na vás, osobně tyto atributy mistrovství, daleko přesahující přes realitu, do které jste se narodili a přepracuje plán Vaši DNA (vytvoří ji novou).

 

To je definice osvícení.

Tito andělé, kteří kráčí s Vámi, zesilují a podporují aktivování DNA.
To znamená, že zde nikdo nikdy není sám. Ó, zastavme se na okamžik a přemýšlejme o tom.
(pauza)

 

Jak velký je bůh? Dost velký aby vytvořil Univerza!
A přece dost malý, aby mohl žít ve Vašich srdcích.

Opona je jako papírový tygr (tím je myšlen strach, kterého se není třeba obávat – pozn. překladatele). Myslíte, že jí budete moci teprve proniknout, až se jí postupně stanete (skrz Vaší interdimenzionalitu). Pak se divíte, že to tak dlouho trvalo! Všechen strach z ní zmizí, až se doopravdy stanete její částí.

 

Slyšel jsem, jak mnozí říkali: „Kryon, to jsem už slyšel často. Vypadá to, že se neustále držíš toho samého poselství. Kdy uslyšíme konečně něco nového?“
Chtěl bych s Tebou, čtenáři (a také posluchači) sjednat obchod. Tady přichází ujednání: Až tuto informaci, kterou Vám předávám už 16 let, v plné míře dosáhnete, pak změním poselství. A možná už pro ni nastal čas. Proč neopouštíš toto místo ve zrovna takovém stavu, v jakém jsi sem přišel, proč jseš teď jiný?
Historie země je zachvácena změnou a Vy tady nejste náhodně. Rozhodli jste se právě na základě změn pro Vaší přítomnost zde na zemi. Někteří z vás lomí rukama a říkají: „Nenávidím to být tady. Je to těžké a tvrdé.“
(pauza)

 

Zde přichází zase staré poselství: Proč nezapnete jednoduše světlo (tím je myšleno světlo v sobě – pozn. překladatele), abyste mohli vidět, kam běžíte? Změňte svou DNA! Jste dnes večer nemocní? Proč neodejdete odtud bez nemoci? „Jenže“, chtěli byste říci, „toho jsou schopní jen mistři planety.“ Ano, porozuměli jste tomu! To souhlasí na sto procent! A proč nevyužijete pak mistrovství, které Vám náleží?
Jste tu z určitého důvodu. Můžete rozsvítit světlo, které mohlo jen pár lidí, kdy nechat svítit. Nacházíte se uprostřed války mezi světlem a temnotou a Vy to cítíte, že ano? Proč tedy nezapnete světlo a během toho okamžiku přemýšlejte: Tento metaforický oceán je tak velký! Tento oceán vytvořil Univerza. Více andělů, než si kdy můžete představit, jsou částí tohoto oceánu – více andělů než součet všech hvězd ve všech galaxií všech Univerz.

 

Bůh je dost velký, aby toto všechno stvořil…
A přece dost malý, aby mohl žít ve Vašich srdcích.

 

A to je moje poselství. Až Vás opět příště uvidím, mohlo by to být opět moje poselství a je to tím, že jste od boha tak hodně milováni. Rozumíte? Tak mnoho z Vás se pokouší dostat ze sklenice. Chtěli byste dosáhnout obou stran sklenice a stát se opět částí oceánu. Mám pro Vás ještě jeden úkol. Proč místo toho nenecháte jednoduše, aby přišel oceán k Vám? Když nás vpustíte dovnitř, stane se mír na zemi skutečností! Nechte vstoupit do Vašeho života anděly, to není žádná metafora, nýbrž realita. Tím, že si dovolíte být ve Vašem životě božským, aktivujete v sobě božskou DNA a stanete se částí závoje. Tím se změní energetická rovnováha planety.

 

To bylo poselství pro dnešní večer. Ale jedno bych chtěl, abyste opustili toto místo jako jiní, než jste sem přišli. Zde je téma, které jsme vám už mnohokrát předali: Ty jsi maják pro Zemi, tak stavěný, abys odolal náporům bouře. Pohleď, z tohoto důvodu jsi přišel během bouře. (To je metafora, žes přišel právě včas, kdy se mění země) Toho času nenajdete žádný maják na bezpečném místě, že ano? A to je upozornění na to, proč tady jste. A tímto… pak, když bouře řádí, proč se jednoduše nesmějete a neřeknete: „Přivěďte tu bouři sem. Z tohoto důvodu jsem byl postaven. Jsem zde na nebezpečném útesu života a zapálím svůj oheň a ti, kteří nemají žádné světlo, ty povedu do bezpečí. Budu vysílat světlo na nejtmavější místa, která na planetě znám, aby lidé mohli opět lépe vidět. A jestliže se tím okolo nich odkryjí poklady, dodám tam své světlo, aby mohli být poklady, které se tam ukrývají, lépe vidět.

 

A poklady, které se ukrývají, by mohly být následující: Mír, kde není možné, aby vládnul mír; láska na místech, které byly raženy jen nenávistí; vyléčení těch, kteří trpí na nevyléčitelné nemoci, a svolení mezi obyčejnými muži a ženami na planetě, jejíž civilizace si zaslouží, žít spolu v míru.“

 

To jsou klenoty, které se skrývají v temnotě. Z toho důvodu je mnoho z Vás zde. Proč jste chtěli přijít na místo jako je toto (řeč je o místu uspořádání pro tento Channeling)? Nebo jste to chtěli prožít jenom jako kuriozitu v nějakém show (tak jak mnozí pociťují Channelingy)? Možná. Nebo v tom bylo něco víc? Informace, které jsme Vám dnes dali jsou akorát a existuje mnohem víc, než oko může vidět… a všichni jste do toho zahrnuti… hodně zahrnuti, když byste chtěli. Začni u sebe.

 

Akceptuj světlo v Tvé vlastní biologii. Chceme ještě jednou říci (posluchačům a čtenářům): Opusť toto místo jiný, něž jsi sem přišel! Zvední se z místa, na kterém sedíš a změň se při tom, ve srovnání k časovému bodu, při kterém jsi se tu posadil. Někteří z Vás nebudou moci tuto noc dobře spát. Neboť tu existuje mnoho andělů, kteří budou slavit párty ve vašem pokoji!

 

A tak to je.

Kryon

 

překlad Lightworker@seznam.cz (Miloslav Bubník)

 

zpět