11-2010 Kryon

Konec dějin

 

Tento živý channeling byl předán v Seattlu, Washington, v sobotu, 20. listopadu 2010

S cílem pomoci čtenáři, byl tento channeling za účelem ještě jasnějšího pochopení znovu    Kryonem a Lee předělán. Často se totiž stane, že co se naživo zažije, obsahuje skrytou energii, která nese určitý druh komunikace – toto u vytištěné stránky není. Takže si toto obohacené poselství užijte tak, jak bylo dáno v Seattlu, Washington  dne  17.července 2010.

 

Zdravím, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby … říkám to vždy.  To znamená, že to, co je na této planetě multidimenzionální, ale stále nepochopené,  je magnetismus. Jeden termín  byl nepochopen a druhý byl pochopen špatně. Protože vaše realita má charakter kvantovosti  a je jednou z mála, která se denně dostává do vašeho života,  stejně jako já. Vždyť já pro vás pracuji kvantovým způsobem, ale dostupný jsem podobně jako je dostupný Duch.

 

Chvilku relaxujte.  Dnes je moje poselství mnohostranné a silné. Je o dějinách a  je  mnoho věcí, které zde budete číst, dokonce i mimo řádky a o kterých se dnes bude mluvit. Mluvím s publikem, které je větší než to, které je v místnosti. Mnozí nyní poslouchají a čtou. Jsem si vědom potenciálu očí, které čtou tyto stránky a uší,  které zde jsou. A i když vás tady v místnosti může být asi stovka, jsou tu tisíce lidí, kteří poslouchají. Je to, jako kdyby poslouchali  teď. Četli teď.

 

Dnešní zprávu jsem  nazval „Konec dějin“ a nejedná se o  poselství zkázy. Přijímejte to lineárním způsobem nebo to přijímejte kvantovým způsobem. Pokud budete brát název lineárně, možná vás to vyděsí, protože to zní jako konec časů. Pokud budete brát název kvantově, tak říkáme, že se jedná o konec historické energie. Na planetě  se odehrává posun a na konci této zprávy se k tomuto prohlášení vrátíme. Abych to udělal správně a náležitě, možná někoho urazím, protože někteří z vás, kteří jste byli vychováni určitým způsobem máte historickou energii vrozenou. Takže  vás žádám o trpělivost s tímto mým  poselstvím a abyste se se mnou  propojili, když vám ho předávám.

 

Chci vás vzít zpátky do minulosti a některé věci vám vysvětlit, namalovat obraz pohybující se  napříč historií.  Chci se vrátit k Abrahámovi, otci monoteismu. U Abraháma  se chceme  podívat na dějiny  toho,  co byste označili za moderní duchovní  víru,   protože tímto způsobem svět uvažuje. Och, před ním bylo mnoho jiných. Někteří z vás jsou Lemuřané a vy víte, co tím myslím. Ale Abrahám představuje pro Zemi začátek toho, co byste nazvali otcem hlavních náboženství na planetě. Tak bych vám chtěl uvést přehled toho  co se stalo, a chci, abyste se na to  pozorně podívali.

 

Abrahám, otec Židů

Chci vzdát úctu Abrahámovi [Abram], narozenému v Uru, který je nyní součástí dnešního  Iráku a chci vzdát úctu jeho synům, z nichž ne všichni se narodili ze Sáry.  Ten,  o kom chci mluvit, je Ismael. Abraham je Žid  … velký židovský prorok. Ismael je jeho syn. Není možné říct, že  Ismael nebyl Žid, je jím až do dneška.  Ismael se narodil v Hebronu. Takže ještě navíc, je velmi židovský. Ismael je Žid.
Nyní by se někteří přeli  kvůli tomu, jak je židovská linie odvozena od mužů [z matčiny strany]. Ale Duch se dívá na DNA a na akašické spojení, takže duchovně je Ismael  Židem. Přišel,  aby se stal součástí pokrevní linie Židů.

 

Z politických důvodů brzy ztratil přízeň dokonce i u židovského národa. Pak se Ismael přetavil na  předka všech Arabů … otce Arábie. Proto byste mohli říci, že Arabové mají  židovskou krev, že v nich proudí Abrahámova krev.  Ale Židé brzy Ismaele  vypudili. Takže i když máte jednoho Boha a monoteismus a máte princip Boží lásky a jednoty Boha, byl tam rozkol. Pravda byla smíchaná s nepravdami a dokonce až dodneška by miliarda lidí řekla, že to byl Ismael a ne Izák, který byl téměř obětován na Chrámové hoře. Také  by řekli, že není Žid.

 

Takže co je tady pravda? Lidé nebyli stvořeni k tomu, aby  byli sjednoceni. Ve starší energii  na naší planetě z těch dob, a dokonce i v době, kdy jste se narodili, působily na vás  energie, které vás rozdělovaly a ne sjednocovaly. A to je důvod, proč říkáme, že je to stará energie. Ach, existovali moudří muži a ženy, kteří toho mnoho znali, ale je to stará energie,  která odděluje a rozděluje a je to stará energie, která vytvořila oddělení v nenávisti  mezi  miliony těch, kteří jsou vlastně „čistokrevnými  Židy.“

 

Mohamedovo krásné Poselství jednoty

Řeknu vám o Mohamedovi, prorokovi. Muhammad pochází z pokrevní  linie Ismaela, který je z linie Abraháma. Takže Mohamed měl židovskou krev, protože takový byl jeho původ, ale nepocházel z této kultury. Ale jeho akašický původ byl od Abraháma [podle Koránu je Abraham  zakladatel islámu].

 

Mohamed měl krásné setkání a ne jenom jedno, s andělskou bytostí. Andělé tehdy promlouvali  k lidstvu jednoduchými 3D způsoby. Ale kolik z vás si uvědomuje,  že většina  andělů, kteří v té době mluvili s lidmi, mluvil s  těmi, kteří byli  židovského původu? Stejně jako Mohamed, jako Mojžíš, jako Ježíš, jako Abrahám. Protože to  bylo součástí dané historie, což do jisté míry činí židovský původ důležitým pro akašickou podstatu lidstva a říkali jsme již dříve, že  „jak se mají Židé, tak se má Země.“ Opravdu je tam něco důležitého, na co se musíme podívat  a co se  brzy změní. Protože v našich očích, jsou „Židé“ všichni  na Blízkém východě.

 

Mohamedova informace od anděla byla tato: sjednoť Araby a dej jim Boha Izraele. A on to  udělal! Informace, kterou měl, byla krásná a později byla sepsána  pro jeho následovníky. Bylo to všechno o neuvěřitelné Boží lásce a jednotě člověka. Prorok Mohamed byl  sjednotitel, ne separatista.

 

Dlouho před Mohamedem  přišel Ježíš – Ježíš Žid. Stal se zodpovědným za to, co dnes nazýváte křesťanstvím . Všichni jeho učedníci byli Židé. Skála – Petr rybář, který založil  křesťanskou církev, byl Žid. A my vám říkáme tyto věci, abychom  vám připomenuli, že   v tom  existuje jednota. Možná, že existuje důvod, drazí, proč má 12 vrstev DNA hebrejská jména? Opravdu, je to na počest mistrů a linie předků, včetně Mohameda, Ismaele, Izáka, Abraháma a Ježíše. Všechna ta jména jsou součástí původního duchovního jazyka [hebrejštiny].

 

Ach, můžete  říct: „existovala sumerština  a předtím lemurština. Byl sanskrt a tamilština a mnoho jiných starších jazyků.“ Správně, ale my mluvíme o jazyku dneška – o takovém, z kterého můžete vycházet, který má sílu, a kterým dnes mluví čistokrevní potomci mistrů, kteří  chodili po Zemi.

 

Tak,  co s tím vším udělali lidé? Co dělali se všemi těmito posvátnými informacemi od těchto židovských mistrů? Začali válčit, protože lidé věci oddělují. Nedávají je dohromady. Takže tady máme jednoho krásného Boha, stvořitele všeho co je, a miliony lidí, kteří v to věří, ale přesto proti sobě válčí kvůli ideologii o tom, co Bůh řekl, který  prorok byl nejlepší, a která skupina má větší přízeň Boha. To je dávná historie, tisíce let stará. Ale přesně  ukazuje o čem stará energie je.

 

Lidská povaha?

No, někdo by mohl říct:  „To je lidská povaha.“  Takže, to je to, co se s lidmi děje a co se bude opakovat znovu a znovu a je to energie dějin historie, vykoupaná v polévce lidské přirozenosti, o které někteří říkají, že se nikdy nezmění. Proto, [říkají,] se to stane znovu a znovu a znovu. Jsem tady, abych ti, drahý, řekl, že se to nestane, protože se na této planetě děje něco, co ukončí dějiny. Ukončí to starou energii dějin. Ukončí to starou lidskou  povahu,  protože  je to otázka vývoje.

 

Učí se nenávidět od narození

Dnes se na této Zemi mnozí, kteří se narodili v Izraeli,   učí od narození, jak nemít rád a jak  nedůvěřovat všemu kolem. V tomto okamžiku dějin Země se všichni kolem nich  od narození  učí, jak mají nenávidět Židy. Učí je to opravdu pečlivě. Oproti očekávání jsou hrdí na toto oddělení, protože je v sázce rodokmen jejich předků a chtějí dodržet  historický protokol. Chtějí zůstat odděleni. Ale chci vám říct, co se mění. Jo, mění se doopravdy! Mění se to v místech, kde byste to nečekali. Mění se to v Jeruzalémě. Mění se to v Íránu. A děti se probouzí a říkají: „Zopakuj mi, proč bych je měl nenávidět? Co provedli a  kdy? To nebyli oni. Byli to jejich předkové. Tihle tady jsou dnešní a neúčastnili se toho. Znovu mi to opakujte, neboť já to tak necítím.“

 

Rodiče pokyvují hlavou a říkají: „Dělej, co říkáme, protože tradice a dějiny nám říkají, že jsou to naši nepřátelé a vždy budou.“ A děti říkají: „Ne. Nebudu to dělat,  ani  ti kolem mě.“ To pomalu vytváří změnu na této planetě a není zaznamenávána. Protože  vaše světová média  nemají tušení co dělat s touto novou energií, ani jim nepřipadá, že by to byla  bůhvíjaká zpráva. Jsou ponořeny ve  staré povaze člověka, kde se za zprávy považují věci, které oddělují a věci, které sjednocují, jimi nejsou. Přesto je to jedna z největších energií, které dnes tato planeta vidí. Jsem zde, abych vám řekl,  že je to opravdové  a že se to děje, dalo by se říct  pod pokličkou. Och, jsou tam i jiné věci, o nichž bych vám dal rád zprávu.

 

Je stanoven vzor – jednota funguje

Pojďme se bavit o Evropě – o východní a západní Evropě. Podívejte se na historii. Chci, abyste se podívali na dějiny Evropanů. Co o nich víte? Co jste se o nich učili ve škole, Američané? Museli jste se učit všechna ta data a fakta. Trčíte  v zemi, která je sotva 200 let stará a musíte se učit nazpaměť všechny bitvy a všechny ty  dobyvatele a všechna ta specifika armád  za stovky let! Čtrnácté století, letopočet 1300 – po celou dobu až k dnešnímu století si jeden druhého pravidelně podrobovali. Bojovali proti sobě  jako přílivy oceánu, konstantní a předvídatelné. Když se unavili, dobývali  jiné  světadíly. Malé Španělsko samo je zodpovědné za podrobení celé jižní Ameriky, střední Ameriky a části  Severní Ameriky. Miliony těch,  kteří předtím než Španělé přišli, tak nikdy nečinili, dnes mluví jejich jazykem.

 

Napoleonovy armády se rozlévaly přes části Evropy jako  tekoucí vody v řece podrobujíc  si všechno, co jim stálo v cestě. V Evropě jsou dnes některá města, která stále ještě nevědí, ke které zemi patří! Je to proto, že se jejich hranice tak často měnily! Ale to je historie. Chci, abyste se na to pozorně podívali. Stále zde budou tací, kteří říkají: „To je přesně to, co lidé dělají. Vytvářejí hranice a kultury a jdou do války. To je povaha člověka.“

 

Před padesáti lety  začala přicházet tato nová energie. Och, působení šlo  pomalu, milý člověče, ale bylo to tady. Začínalo to,  byl to start. Před padesáti lety se  v Evropě něco  stalo a vy jste  o tom tehdy moc neslyšeli. Po druhé světové válce se někteří velmi chytří  myslitelé  dali dohromady a řekli: „Pokud neuděláme něco jiného, mimo hranice   dnešního myšlení,  všechno se bude dít znovu, protože takto to děláme. Lidé válčí.“ Dokonce i mladá země zvaná Amerika byla zapojena do války. Sama Amerika se předtím téměř rozpadla protože to je to, co lidé dělají. Oddělují dobré věci. Těmto moudrým lidem bylo zřejmé, že by mohli zkusit něco,  co by mohlo fungovat – spojovat místo oddělení. A tak přišli na  nápad. Řeknu vám, co to bylo.

 

Řekli si „Co kdybychom získali co nejvíce zemí, které by souhlasily, že se stanou skupinou zemských států? Když s tím začneme nyní  a půjdeme na to pomalu, nakonec bychom mohli mít systém, ve kterém bychom mohli společně obchodovat až by odpadly hranice, nebyly by žádné hraniční kontroly a žádné pasy. Všechny tyto kultury a bývalé nepřátelské  země by  pravidelně obchodovaly a aby se to mohlo uskutečnit, mohli bychom mít společnou měnu. Podívejte se na Spojené státy, protože tam to tak  funguje. Evropa se již nikdy nepustí  do války sama se  sebou. Nemohla by, protože by to všechno bylo finančně propojeno.“

 

Samozřejmě, vysmívali se jim! Každý, kdo to slyšel, říkal, že to nemůže být uskutečněno a že tam je prostě příliš mnoho problémů k řešení. Ti, kdo namítali,  řekli: „Ne, ne, ne. To my tak  neděláme. Máme příliš mnoho rozdílných kultur. Někdo má silnou měnu, jiní mají slabé měny. Existuje příliš mnoho překážek. Jen si představte, že byste šli  z jedné země do druhé aniž by vás kontrolovali na hranicích?  To nebude fungovat. Kdo jste, že  navrhujete něco takového?“ A přední myslitelé řekli: „Jsme sjednotitelé. A myslíme si, že je to dobrý nápad, takže budeme silní a nikdy nebudeme znovu válčit .“ To bylo před dvěma generacemi, 50 lety.

 

Dnes máte Evropskou unii států. Je jich stále víc, jsou hodně daleko  od původního počtu zemí. Některé z nich „stojí ve frontě“, aby byly  přijaty! Hranice jsou pryč a hraniční kontroly nejsou a měna s názvem Euro je nejsilnější měnou na Zemi – dokonce silnější než vaše [USA]. Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co to zapříčinilo. Je to posun vědomí, které se rozvíjelo i před 50 lety. Během dvou generací pomalu umožnilo volnomyšlenkářům, aby  sjednotili  věci, které nikdy předtím sjednoceny nebyly. A výsledek? Tyto země se nikdy nepustí jedna do druhé, protože v té chvíli skončily  „dějiny“. Odstartovaly nové paradigma pro Evropu, takové,  které nemá žádnou historickou charakteristiku  kterou by lidstvo znalo. Stará historie oblasti je pryč a nebude se opakovat.

 

Ti ve starém Východním bloku  Evropy, kde je dodnes velmi málo jednoty, budou ještě říkat: „Historie se bude znovu opakovat. Jsme její oběti. Je to jen otázka času.“ Ale ne všichni z nich cítí  tímto způsobem. Jsou tací,  kteří začínají cítit jednotu spirituality v rámci své vlastní kultury, o čem jim dříve nebylo dovoleno mluvit. Takže oni přemýšlejí svobodně, mimo rámec starého paradigmatu. To je nové.

 

Jsou tací, kteří stojí na pódiích a na tribunách  a prohlašují: „Dějiny skončily. Je konec utrpení. Je  konec diktatur. Je  konec těch, kteří by nás ponížili. Místo toho máme začátek objevování, kdo jsme. “ A ačkoli to neříkají přesně těmito slovy,  objevují uvnitř sebe tvůrce  – to, co je jednotou Boha. Takže je to uzavřený kruh zpět k tomu, co řekl anděl Muhammadovi, ne? Protože jednota byla a je klíčem k míru. Je to posvátný princip který se nikdy nezmění.

 

Kdo by si pomyslel, že by se toto mohlo stát? Spojené státy jsou  tím, čím jsou protože před 200 lety zakladatelé řekli: „Vytvořme skupinu zemských států bez fyzických hranic v systému, který ještě nikdy nebyl vyzkoušen.  Je to projev  jednoty – SPOJENÉ státy americké.!“ Ach, prošlo to zkouškami, ale sjednotitelé vyhráli. A to je důvod, proč je tato země tím, čím je a jak je na ni nahlíženo a jak je  respektována pro to, čím je a za to, co udělala.. Je tak mladá, ale představuje  novou energii.

 

Vaše Prohlášení nezávislosti bylo získáno channelingem. Věděli jste to? Byl to kolektivní channeling těch, kteří žádali Boha o pomoc. Jděte, přečtěte si to a prociťujte co je v tom posvátného, neboť to sjednocuje a neodděluje.

 

Jižní Amerika a nová energie

Jižní Amerika začíná zvažovat totéž. Můj partner tam právě byl a já mu umožnil vidět energii potenciální budoucnosti v této zemi.

 

Chtěl bych vám vykreslit  historii týkající se Jižní Ameriky. Bývaly doby, kdy každá jednotlivá země měla diktátora. Před méně než 15 lety měli krachující ekonomiky a měny, které byly bezcenné. Problémy a konflikty a zabíjení byly normou. Záškodničtí drogoví baroni otevřeně zabíjeli v ulicích a všude byla korupce. Dokonce i politici vytvářeli strach  a  mnoho lidí přes noc zmizelo  a nikdy je již nikdo neviděl. Dnes tomu tak  není. Dnes je tam vzrůstající stabilita  jak jedna země po druhé přináší do svých kultur novou, pozitivní a stabilní energii. Takže, bez koncentrovaného úsilí  nějakého   multi-národního vedení nebo směřování, jak se to mohlo za  pouhých 15 let změnit?

 

Na celém kontinentě zůstal  jen jeden diktátor. Co se to děje? Pokud si myslíte, že je to úžasné, je zde  změna o které ještě zatím neuslyšíte. Ale oni o ní právě teď diskutují, tak mi dovolte říct, co si myslí. „Co by se stalo, kdybychom vzali  tyto země a zrušili hranice?“ Zní vám to povědomě? Oni o tom mluví. V zadních místnostech, kde je nikdo nezaznamenává  říkají: „Co kdybychom měli  jednu měnu odshora od Kolumbie až dolů k  Chile? A byli  bychom silní a byli bychom jednotní.“ A milí, jsem tady abych vám řekl,  že to bude fungovat a nemusí to trvat ani 50 let. Brzy odejde diktátor a sjednocení může začít.

 

Na této planetě dochází k posunu.

 

Afrika

Řeknu vám, kde jinde se to děje a nejste si toho vědomi – něco, co je začátkem sjednocení afrických států. Brzy bude mít tento světadíl něco, co nikdy předtím neměl a když se   uzdraví tento kontinent  a nebude AIDS ani žádné vážné nemoci, budou chtít to, co máte vy. Budou chtít domy a školy a ekonomiku, která funguje bez korupce. Budou odstraněni  úzkoprsí vůdci, kteří zabíjí své národy pro moc v něčem, co bylo po generace nazýváno „dějinami Afriky.“ Brzy bude konec dějin Afriky a vynoří se nový kontinent.

 

Uvědomte si, že síla nemusí přijít z oblastí kde to očekáváte, neboť se připravuje  nové vedení. Je tam mnoho půdy a populace je tak připravena, že to bude během  dvou generací plus 20 let jedna z nejsilnějších ekonomik na světě. A stane se to kvůli pár lidem, kteří dali dohromady  myšlenku sjednocení.  To jsou možnosti planety a konec dějin, jak je znáte.

 

Přibližně za 70 let tam bude černý muž, který povede africký kontinent do blahobytu a míru. Nebude prezidentem, ale spíše plánovačem  a revolučním ekonomickým myslitelem. On a s ním silná žena bude realizovat tento plán v rámci celého kontinentu. Budou sjednocovat. To je potenciál a to je plán. Afrika vstane z popela staletí nemocí a zoufalství a vytvoří  životaschopnou ekonomickou sílu s pracovníky, kteří budou schopni vytvářet dobré produkty pro denní potřebu. Myslíte si, že Čína je ekonomicky silná? Čína musí dělat to, co dělá, svázaná  tajemstvími a zaujatostí starých způsobů své vlastní historie. I když je velká, bude muset nakonec soutěžit s Afrikou, zemí svobodných myslitelů a rychlé změny. Čína bude mít velkého konkurenta, který nemá žádné kulturní bariéry, ku prospěchu svobodného lidského ducha.

 

Jsou to staré duše, které jsou zde, kdo opět změní budoucnost planety, stejně jako to dnes děláte vy svým  vlastním způsobem. Dnes bojujete  proti temnotě vědomí  svým světlem a v jedné z posledních bitev, do které vás přivede  náboženství. To je důvod proč jste tady, abyste planetě dali  světlo svými soucitnými myšlenkami. To je práce pracovníků světla.

 

Spiritualita v Severní Americe

Na  tomto místě, které mu říkáte  Amerika, existuje více než 350 druhů křesťanství. Existuje zde příběh jednoho Spasitele, ale mnoho představ o tom, co řekl, co měl na mysli a kým byl. Každá jedna z těchto myšlenek vypadá, že se rozdělí a vytvoří novou církev. Monoteistický Bůh trpí, že je rozčleněn do stovek kusů.

 

Ani  historie církve nebyla nijak úžasná a Petr – Skála, by se obracel  v hrobě, kdyby věděl, co jeho církev přinesla dějinám. Bývaly doby, kdy křesťané navštěvovali  vesnice a vypalovali  je a vydrancovali, protože vesnice nevěřila v jejich spasitele. To bylo během španělské inkvizice. Byli to teroristé! Měli byste to slyšet, drazí a já nechci bouřit vaše emoce, ale řeknu toto: Než začnete označovat nějakou  duchovní víru jako něco, co je zlé, měli byste se podívat na historii. Křesťané to dělali taky, velmi brzy. Židé to dělali taky a stejně tak raní  muslimové. Radikální fundamentalistické děti Abraháma bojovaly mezi sebou po staletí. To lidé dělají.

 

Lidstvo to dělá. Odděluje. Jde do války kvůli Bohu.  Dokonce se rozděluje do škatulek, i když tvůrčí energie je jednou energií! Jsem tady, abych vám řekl, že tato přednáška  o dějinách   končí, protože ten rys lidské povahy se začíná měnit  a děti to vědí! A ony to  začínají  vidět a dávat dohromady. Vidíte, na této planetě dochází k posunu.

 

Internet – první světový nástroj sjednocení

Teď vám něco předložím, o čem přemýšlejí jen někteří: co si myslíte, o čem je Internet z pohledu historie? Občané všech zemí světa mohou spolu mluvit bez elektronických hranic. Mladí lidé z těchto zemí se mohou navzájem vidět, mluvit spolu  a vyjadřovat názory. Bez ohledu na to, co jejich země dělá pro to, aby to potlačila, stejně to dělají. Oni dávají dohromady síť vědomí, jednoty, multikulturní vědomí. Zůstává to tady. Je to součást nové energie. Mladí lidé to vědí a jdou  touto cestou.

 

Před více než 10 lety jsem vám řekl proroctví. Říkal jsem vám, že přijde den, kdy „každý bude moct mluvit s každým  a proto nebudou  moct být žádná  spiknutí.“ Protože spiknutí závisí na oddělení a tajemství – něco, co se skrývá ve tmě, o čem vědí jen nemnozí. Viděli jste  v poslední době zprávy? Co se děje? Mohlo  by být, že se odehrává nové paradigma, které, zdá se, jde  proti historii?

 

Nový věk

Pak je tu Nový věk. Dovolte mi, abych vám řekl něco, co se stalo před 20 lety. Je to něco, přes co jsem musel dostat mého partnera: v jedné západní části USA někteří  označili Kryona jako zlo století. Můj partner byl napaden některými z těch z hnutí New Age, kteří byli vážení a bylo o nich dobře smýšleno. Byla to energie, která ho chtěla zastavit dříve, než by napsal příliš mnoho knih, nebo šel s jeho poselstvím do Spojených národů. Bylo to třetím rokem channelingů a bylo tam mnoho zaangažovaných,  kteří vyvíjeli organizované úsilí aby jeho poselství zdiskreditovali. Můj partner byl sražen na kolena a ptal se mě:  „Proč, proč  ti, kteří píší knihy o lásce se  pokouší zabít práci jiného? A já jsem mu řekl:“ To je to, co lidé dělají. Dobývají  a rozdělují a mají pocit , že to  je součástí přežití jejich vlastní práce.“ Pak jsem mu řekl, že to nebudou vždy dělat  a že přijde čas, kdy to nebude  ve vědomí lidstva, aby to ještě někdy dělali. To je důvod, proč byl zde – aby pomohl a usnadnil to nové energii.

 

Pokud se Arab a Žid mohou na sebe  podívat a vidět akašicku spřízněnost a vidět  jednu rodinu, je tu naděje. Pokud vidí, že rozdíly mezi nimi již nebudou vyžadovat, aby se navzájem  zabíjeli,  pak je tu začátek historické změny. A to je to, co se děje nyní. Celé lidstvo, bez ohledu na to, jaké je víry, je vinno, že  spadlo do historické pasti oddělování namísto sjednocování. Teď se to začíná měnit. Dochází k posunu.

 

Moudrý král

Chci tě vzít zpět k Šalomounovi, velmi moudrému králi. Je to velmi slavný příběh  o tom, jak se dvě matky přetahovaly o stejné dítě. Obě prosily Šalomouna, aby jim dal to dítě a  ono skončilo na vladařově klíně, který měl problém vyřešit. Moudrý král, který znal výsledek dříve, než  učinil rozhodnutí, nařídil, aby bylo dítě přeťato na polovinu. Každá žena dostane půlku dítěte. Věděl, co se stane a stalo se. Jedna matka okamžitě zbledla a řekla: „Dejte dítě druhé ženě.“ Šalomoun okamžitě věděl, komu dítě patří. Byla to ta žena, která se dítěte vzdala. To byla skutečná matka. Jak to mohl vědět? Protože soucit je nejmoudřejší věc na světě a je naplněn řešením a sjednocením. Tím je řečeno vše. To je soucit moudré, božské, ženské matky, která ovlivňuje tuto Zemi a kundalíní se doslova přesouvá z jednoho kontinentu na druhý, jak země  pociťuje tento posun.

 

Někteří se v tomto procesu cítí zoufale sami a nepochopeni. Kdyby měl počítač vědomí, představte si, jaké by to bylo, kdybyste ho vypnuli a pak restartovali. Ztratil by svou paměť všeho co se stalo. To stejné je teď s vědomím člověka, jak se samo restartuje do jiného paradigmatu, kde historie nebude ovlivňovat budoucnost. A to je to, co cítíte – jste sami s možností restartu do paradigmatu, který nemá žádné dějiny lidské povahy.

 

Soucit a jednota jsou novou  energií

Energie roku 2012 byla s vámi po dobu 16 let co jsme s vámi  a bude s vámi ještě 20 dalších  [vypočtené podle mayského kalendáře]. To funguje zarovnání, jak se pohybuje doslova středem rovníku galaxie. Jak nabývá účinnosti precese rovnodenností [zakolísání Země] a vy se pohybujete  do středu zarovnání, je tu 36leté okno zkušenosti, což není ani mžik v porovnání s datem  zimního slunovratu. Žijete v této energii a jste již několik let v novověku.

 

Nyní budeme hovořit  jen k těm v této místnosti, ne k posluchačům, ani ke čtenářům. Chci mluvit do místnosti. Chci mluvit k těm, kteří v této energii sedí. Chci, abyste odešli  jinak, než jak jste sem dnes přišli. Chci, abyste odcházeli s aktivací, která je andělská a s tím co je energií stvořitele, která vám dá moudrost.

 

Ne všichni z vás věří, jako věří ten, přes koho poselství přichází a nezáleží na tom. Takže tady je váš test, vaše pokyny pro daný den. Můžete se podívat na ty tady jako na rodinu, i když s nimi nesouhlasíte? Můžete je milovat? Můžete opustit toto místo a říct: „No, já již nebudu chodit na taková setkání! Jsou to blázni.“ Nebo si můžete říct, „Já již nebudu chodit na taková setkání, protože s nimi ne ve všem souhlasím. Ale já je mám rád a   jsou kdykoli vítáni v mém domě. Pokud budou chtít přijít ke mně na večeři, je to OK. A mohu s nimi žertovat a být s nimi a potřást si s nimi ruce. Mohl bych si dokonce některou/některého z nich vzít, protože uznávám, že je jeden Bůh a že je jeden Stvořitel a my všichni to máme v sobě. Nesouhlasím, ale mohu se s tím ztotožnit.“

 

Tak se dostanete k pochopení, že vaše myšlenky a rozdíly vás již neoddělují. Lidské bytosti mohou existovat společně stejně jako země, které existují vedle sebe bez hranic. Jejich kultury jsou stále jedinečné a ještě stále mají vlastní zemi. Ale teď jsou spolu ve větším záměru, v takovém, kde již nikdy nepůjdou do války jeden proti druhému. Nemohou. Jejich  existence jsou vzájemně provázány. To dělá sjednocení. Šalomoun to věděl a tím tajemstvím je soucit.

 

Drazí, odejděte odsud v soucítění jeden k druhému. Když přijdete domů a zapnete televizi a uvidíte někoho  s kým nesouhlasíte, protože politicky není s vámi v souladu, můžete ho milovat? Můžete v něm i přesto vidět tvůrce? Můžete vidět, jak hraje hru o tom, jak se věci  v této zemi usazují tak, že jste nuceni pracovat společně v jednotě? Viděl to někdo z vás? Nuceni pracovat společně. Nuceni ke kompromisu. Nuceni sjednotit se a ne oddělit. Když to uvidíte v politice, budete vědět, že je to reálné.

 

To vám říkáme. Podívejte se na to. Stará energie pomalu odchází  ale přijde den, kdy bude stará energie pryč. Může to trvat jednu generaci! Někteří z vás říkají: „Pak tady nebudu.“ Říkám vám: „Ach, ano, budete!“ Protože nepromeškáte finále! Ani energie  domova ani  žádná andělské energie nebude schopna vás zadržet. Vrátíte se,  bude to  čas obratu,  rychlejší než cokoliv ve vašich duchovních dějinách  protože na historii nezáleží, dokonce ani na duchovní historii. Přijdete a odejdete rychle. Vždy jsi se vracela na Zemi, stará duše. To je důvod, proč Tě tak milujeme.

 

Chci Ti teď umýt nohy  za to, co děláš s planetou, stará duše. Využij teto příležitosti a někoho miluj, dívej se na něj kvantově, viz ho jako mnohé, ne pouze jednoho.  Podívej se na všechny lidi ve světle jejich spojení s planetou. Viz je  jako důležité, zrovna jako jsi Ty. Spoj se s nimi. Vidíš, na této planetě dochází k posunu děje a Ty to reprezentuješ.

 

Když řeknu  slova: „A tak to je,“ podrž si jejich energii. Odejdi ve svém vlastním tempu. Chvíli zůstaň sedět, pokud chceš, poté v klidu odejdi. Nechť toto místo zůstane svatyní, dokud se znovu nevrátíš. Takže tu není žádný potlesk, žádný hluk – jen jednota, jen láska jednoho k druhému, jen kvantové myšlení o tom, před čím stojí tato planeta, pokud si to přeješ, můj milý.

 

Máte teď jiný pocit ve vztahu k záhadám, které jsou před vámi? Doufám, že ano. Každá má vysvětlení, každá jedna.

A tak to je. Kryon

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K
(www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět