3-2009 Kryon

Načasování Velkého Posunu

 

Tento channelling byl předán v Madridu, ve Španělsku, v sobotu, 21.března 2009

 

Zdravím vás, moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.
Mnozí přijdou a myslí si, že uvidí něco neobyčejného, něco zvláštního. Nechápou, že to, co jim bude nabídnuto k vidění, jsou oni sami. Neboť pokud tomuto poselství otevřete své srdce, pak začnete vidět rodinu. Možná začínáte tento proces trochu lépe chápat? Možná máte pocit, že jste sami, aniž byste pochopili, že Duch vás zná jménem? Duch Vás zde očekává.

 

Mnozí lidé se přibližují k Bohu velmi neobvyklým způsobem. Věří, že jsou oddělení a osamocení. Přijdou na nějaké místo, možná jako je toto, a tam volají Boha, protože náhle zjistí, že to smějí. Právě teď, na tomto shromáždění, když jsou dveře otevřené, existují tací, kteří řeknou:  „Dveře jsou otevřené. Nyní se mohu modlit. Kryone, prosím Tě, naslouchej mi.“ To, co nevědí je – že ty dveře jsou otevřené stále!

 

Toto není místo, kam přijdete a připravíte se na něco zvláštního. Je to místo, kde víme, kdo jste. [To se vztahuje k přítomným při channelingu]. Ta zdejší zvláštní energie je „my s vámi“. Ptali jste se někdy, kdo se přišel na koho podívat? Pomysleli jste někdy aspoň na chvíli, že jedna rodina čeká na to, abyste ji vzali na vědomí? Mám pro vás novinu: je Kryonovi i vám známá už 20 let. Nikdy nejste sami. Nikdy sami! To je jiné paradigma, než vám bylo vštěpováno. Je tady doprovod, který tu byl už celý den. Je tu dnes od rána, od té doby, co jste si sedli. Dokážete ho vnímat? Nepřivedl jsem jej s sebou, chápete? Byli jste to vy všichni. Bylo to vaše očekávání, které ho sem přivedlo. Byla  to radost, kterou jste očekávali a smích, který by zde byl, které ho přivedli. Přivedla ho sem hudba a oslava života.

 

Věděli jste, že andělská energie reaguje na radost? Věděli jste, že vás Bůh na tuto planetu nepřivedl proto, abyste trpěli? Namísto toho je zde očekávání toho magického momentu, kdy vám bude zjeveno, proč jste tady. Jste částí plánu, víte to? Jste částí Boha, víte to? Věděli jste, že jste věční? Nejste jenom Lidskými Bytostmi. Jste kouskem Univerza. A až budete hotovi s tímto úkolem, před kterým lidstvo stojí, tak postoupíte k dalšímu a k dalšímu a k dalšímu. Ty a já jsme přihlíželi, když byla tato planeta budována. Je těžké tomu uvěřit, stará duše, ale ty jsi sledovala, jak byla tato Země formována a na nějaké úrovni jsi věděla, že zde budeš – možná dokonce i dnes, možná dokonce i to, že tu budeš sedět.

 

Začíná učení
Něco vám dnes večer předám. Dám vám jeden akademický seznam, ale bude velmi zvláštní. Chtěl bych vám dnes večer načrtnout energie načasování velkého posunu. Odhalím vám to nyní ve vší lásce jako součást systému posunu, který je před vámi.

 

Možná jste si mysleli, že v tomto posunu není žádná organizace? Vždy existuje nějaký plán, plán, který jste vytvořili a který právě uskutečňujete. Není to lineární plán, jak byste si ho udělali pro sebe, je to kvantový plán, který byl umístěn na lineární povrch. To vám dovoluje mu lépe rozumět, ale je pravda, že jej lze uskutečnit okamžitě, ať už zcela anebo částečně. Takže vám dnes večer předáme tento plán v lineární podobě, abyste lépe pochopili, co se událo a co se děje teď.

 

Před 20 lety jsem začal detailně vyjmenovávat, co je možno s tímto posunem očekávat. Očekávání bez nějakého plánu není možné a tento plán je velmi dynamický. To znamená, že se může pohybovat s linearitou vaší energie. Je to plán, který v sobě zahrnuje kvantové vlastnosti – to znamená, že se uskuteční vždy část tohoto plánu, ale pořadí na seznamu se může měnit. Je to těžké vysvětlit, ale existuje energetický plán a tento plán se ve své celistvosti nazývá Velkým Posunem. Slyšeli jste to i od jiných a skutečně to začalo už před tím, než v roce 1989 přišel na Zemi Kryon. Ale důvod proč jsem zde, je ten, aby se nestala chyba.

 

Sdělím Vám tři části plánu. Těmi částmi jsou (1) čeho už bylo dosaženo, (2) co činíte nyní a (3) co je před vámi. Když vám to předávám, chtěl bych, abyste se radovali, protože se toho už tolik uskutečnilo! To dodává tomuto poselství na hodnověrnosti, protože můžete vidět, že se stalo to, o čem jsem vám říkal, že by se mohlo stát. Tedy můžete pozorovat to, o čem vám vyprávím jako o možnostech, a konečně se uvolnit a těšit se na budoucnost.

 

Mnozí mají pocit, že všechny tyto věci se dějí nahodile a dochází k nim ve světě právě teď chaoticky. Někteří z vás se díváte na zprávy a lomíte rukama. „Máme problémy″, naříkáte. Když se ale pečlivě podíváte na Kryonovu práci, pak uvidíte, že jsme vám říkali, co by se mohlo udát, a to se také stalo. Posun není plánem Boha. Je to plán vaší vlastní výroby a něco, čehož jste součástí. Takže Vám to detailně vyjmenuji. Seďte uvolněně s pocitem, že jste přímo uprostřed něčeho, co změní budoucnost lidstva. Má to svůj účel, rozumíte?

 

Mnoho lidí chce seznamy a teď přichází jeden z těch mála okamžiků, kdy vám jeden dám! Je načase, abyste si vyslechli tuto informaci v celé její celistvosti. Byla channellována již dvakrát. Pro mého partnera je to nové, jelikož komplexnost informace je tak velká, že s ní musí pracovat třikrát, než je ucelená. Poprvé jsem mu dal pokyn, aby ji nenahrával. Řekl jsem mu, že bude vědět kdy to má udělat, protože jsem již dříve naznačil, že by ji mohl zaznamenat při channellování v zemi, ve které se nehovoří jeho rodným jazykem. Přesto si to vyložil jako „ne ve své zemi″, a když byl v Austrálii, tato channellovaná informace byla opětovně předána, avšak stále ještě nebyla kompletní. Došlo k tomu tak, že jeho úžasné nahrávací zařízení přestalo během channellingu fungovat, nahrálo ale všechno ostatní kolem [Kryon mrká]. Někdo to nazve synchronicitou, a někdo jiný náhodou. On o tom mluví jako o daru, protože mu pomáhá posunout jeho práci za jeho vlastní očekávání. Tady ve Španělsku jsme jej požádali, aby to nahrál, a tato nahrávka se stala podkladem pro přepis.

 

Nebudu se zastavovat u každého bodu zvlášť a vysvětlovat ho, protože mnozí z vás hodně podrobností již znají, protože byly často vysvětlovány v minulých letech. V každém případě vám sdělím klíčové body.

 

Posun se skládá ze tří fází. Trojka je jedním z nejmocnějších čísel. Je využívána ve spiritualitě většiny věroučných systémů na vaší planetě. Reprezentuje energii „katalyzátoru″. Katalyzátor je definován jako energie, která usnadňuje změnu v jiných věcech ve svém okolí bez toho, aby jí byla ovlivněna. Tou neovlivněnou energií je Boží láska, nezměněná. Věci okolo ní, které se mění, jsou Lidské vědomí a posunující se Země.

 

Fáze 1

Velký Posun začal v roce 1987 Harmonickou Konvergencí. První část tohoto posunu skončila v roce 1999. Je důležité, abyste pochopili, že tato první část posunu v sobě zahrnovala galaktický zákryt. Protože energie pravého galaktického zákrytu má svůj počátek v první fázi posunu. Jak už naznačil můj partner, tento galaktický zákryt nenastane v roce 2012. Je již zde. To není nějaká esoterická informace, ale fakt, který vaši astronomové potvrdí svými teleskopy a počítači. Předkové dělali, co mohli a měli dobrý odhad. Ale rok 2012 jako datum galaktického zákrytu je nesprávný.

 

Někteří z vás, kteří tady sedí, vědí, co mám na mysli. Těch uplynulých 20 let bylo pro vás pozoruhodných, že ano? Podívejte, co všechno se přihodilo, a těch probuzení a změn, které nastaly…a to vše bez jakéhokoliv proroctví, které by je předpovědělo. Ti, kteří dnes kráčejí po jevišti, se před 20 lety o duchovní věci ještě nezajímali. Je možné, že něco hledali, ale neměli žádný střed, žádný cíl, nikam nesměřovali. To se týká i toho, který před vámi channelluje [Lee Carroll], i toho, který tady na tomto pódiu channelloval přede mnou [George Hoppe – Tobias]. Před dvaceti lety byli všichni odděleni a neznali jeden druhého, nikam duchovně nesměřovali. Neměli ani potuchy o tom, kdo je to Kryon nebo Tobias. Ani jeden z nich. Jejich životy byly životy lidí, kteří mají svou životní dráhu a byli ve věku, kdy se rozhodně nechtěli vášnivě pouštět do něčeho nového. Ale udělali to a překrylo se to s Velkým Posunem.

 

Zapamatujte si, že neexistuje nic takového jako předurčené proroctví. Bůh vám nemůže říci, co se stane, protože na této planetě to je úkolem lidí.“Jestliže tomu tak je, Kryone, jak to, že nám můžeš vyprávět o plánu?“ Je tomu tak proto, že věci, o kterých mluvím, stojí před námi jako možnosti zplozené lidským vědomím. Proto je to, co vám předávám možno považovat za vědomí možného. Nejsou to předpovědi, ale potenciální energie toho, co se chystáte dosáhnout, protože jednáte v rámci energie vědomí, které máte nyní k dispozici. V těchto 20 letech se stalo mnohé, a je to součástí posunu. Zde je plán na období 1987 až 1999 – řekli jsme vám, že se stanou následující věci:

 

Zapamatujte si, že když teď s vámi mluvím, je to již historie. Ale když jsem vám to v roce 1989 předával, byla to vaše budoucnost. První věcí, která čekala hned za rohem, byl posun magnetické mřížky. Proto jsem také přišel. Mřížkové seskupení nastalo v roce 1989 a zmizelo v roce 2002. Mřížka byla posunuta z důvodů, které jsem vám předestřel a podrobně vysvětloval po 20 let. Bylo třeba vybudovat matrici pro změnu ve vaší DNA. A to je to, co se opravdu stalo, protože magnetické pole mřížky se v té době velmi výrazně posunulo a protnulo se s magnetickým polem částic, ze kterých se skládá vaše DNA. Toto překrytí přeneslo informace, energie a novou kvantovost do vaší DNA, která byla na něco takového vždy kvantově připravena.

 

Druhým bodem v této první fázi bylo zbavení se energie Armageddonu. Teď musím těm z vás, kteří si myslíte, že se nic nestalo, sdělit, že se stala jedna velká věc: Tato planeta se v té době přesunula do jiné energie. Jeden z největších politických systémů na této planetě padl a už se nevrátil, znali jste jej jako Sovětský svaz.  A zase vám opakujeme, že jej nepředpovědělo žádné Nostradamovo proroctví. Velmi významně se změnila budoucnost, a přesto to nepřivolal žádný věštec. Stalo se něco, co bylo mimo synchronizaci se vším, co vám kdy bylo řečeno. Tato jediná událost změnila budoucnost případné války, ke které nikdy nedošlo. Scénář Armageddonu se prostě neuskutečnil. Nahlédněte zpětně do vašich proroctví, protože tam je řečeno, že k němu dojde.

 

Započali jste budovat něco, co jsme pojmenovali jako Krystalická Mřížka. Došlo k interdimenzionální změně mřížky planety v reálném čase. Vysvětlili jsme to již dříve, takže teď nebudeme podrobně vykládat, co to znamená. Ale tato esoterická kvantová mřížka dovoluje vašemu dnešnímu posunu vědomí, aby byl na zemi uplatněn v reálném čase. Starý systém odumřel a odešel do Jeskyně Stvoření ještě před tím, než mohlo být na ten Krystalický použito něco jiného. Nicméně teď, když jste zde na kvantové úrovni, jste to uskutečnili.

 

Jednou z největších a nejpronikavějších esoterických energií je karma. Předkové to věděli a mluvili o tom i učili. Znali ji Buddhisté i Hinduisté. Šlo o fungující systém a je zde stále. Ale vy ho v rámci této nové energie nepotřebujete, a říkali jsme to již před 20 lety, že se můžete vyhnout celé karmě, se kterou se dostanete do kontaktu. Slyšeli jste mě? Je to staré Kryonovo učení, ale někteří z vás to potřebují slyšet znovu. Nebylo plánováno, abyste sem přišli a trpěli. Ne. Znovu se vás ptám, slyšeli jste to? Protože někteří z vás pořád pokračují ve vyjetých kolejích, kdy věříte, že drama, které vás obklopuje je něco, kvůli čemu jste sem přišli, abyste to zažili. Není tomu tak! Přišli jste sem, abyste se tomu vyhnuli a stali se Majákem pro novou energii!

 

Velký Posun je součástí probuzení, které ruší tento karmický atribut. Že se můžete dostat kompletně zpod vlivu této karmické energie jsem vám sdělil v první Kryonově knize. „Tak proč jsme přišli?“ Opakuji, že jste přišli změnit tuto planetu, a to se také stalo! Přišli jste sem šířit světlo a šíříte je!  U tohoto atributu se na chvíli zdržím, protože je důležité, abyste to slyšeli ještě jednou. Nemáte na sobě žádný cejch, který by říkal, že musíte splnit to nebo ono. Říkali jsme, že zde dochází k astrologickému posunu. Musí tomu tak být, protože ti z vás, kteří si snad myslí, že astrologický cyklus je statický a věčný, zapomínají, z čeho je celý systém stvořen.

 

Astrologie je nejstarší vědou na planetě, poháněné magnetismem a gravitací – protože to jsou síly, které posunují pozice planety kolem slunce a dávají energii magnetickému a gravitačnímu systému, který je potom přiveden k vám osobně prostřednictvím heliosféry Slunce (gravitačního středu solárního systému). Ta se potom překryje s magnetickou mřížkou Země, která se následně zase překryje s magnetickými atributy vaší DNA. Takže pokud změníte byť i jen jeden z těchto atributů, současně se spolu s ním posunou i výpočty a složky astrologického systému.

 

Poté co jste v první fázi přesunuli magnetickou mřížku planety, astrologický horoskop lidstva se také lehce posunul. Došlo k přerozdělení celkem tří stupňů v horoskopu. Nejde o třístupňový posun jako takový, ale spíše to znamená, že domy se přestavěly celkem o tři stupně…možná o polovinu stupně v jednom domě, polovinu stupně v jiném a v tom dalším. Některé se zvětšily a jiné zase zmenšily. Takže jsou-li zde nějací astrologové a chtějí se o tom dozvědět něco více, dostanou to jako domácí úkol. Pracujte s pauzovacím papírem, abyste viděli, co se děje v životě právě teď, v protikladu k tomu, co říkaly staré horoskopy, že se má stát. To může vyřešit problém s časem a prací, takže uvidíte opravdu v reálném čase, jaké jsou to energie ve srovnání s tím, jaké měly být. Výsledkem by měl být změněný tvar domů. Dávejte si pozor hlavně na Jupitera a domy, které jsou pod jeho vlivem. Jupiter je jedním z hlavních hráčů v nové energii.

 

Tím posledním v první fázi je změna počasí. Říkali jsme vám o tom už před 20 lety. Říkali jsme vám, že v místech, kde se dříve sklízela úroda tomu tak již nebude. Sdělili jsme, že v některých oblastech, kde se nikdy úrodě nedařilo, se to teď změní. Co vám to říká o tom co se teď děje? Jde o závažnou změnu ve vodním cyklu planety, která již započala. „Kryone, proč se počasí mění? O jaký duchovní aspekt se jedná?“ Neceníte si sebe sama za ohromnou energii, kterou jako lidstvo máte. Protože jste urychlili vibrace planety a dokonce i minulost, což je to, co předpověděli Mayové, že uděláte. Pro geologický střed čas běží rychleji. Ale pro vás je relativní a jeho rychlost se nemění. Mám se zeptat, kolik z vás intuitivně cítí, že se čas zrychluje? Vy to víte a Země to cítí. Teď zažíváte počasí, jaké jste neměli po stovky let, možná ještě déle, a věčné hodiny země se zrychlují. Vysvětlili jsme to již dříve, i co to znamená. Vyprávěli jsme vám o pojmenování, které pro to používáte (globální oteplování) a jak k tomu skutečně dochází, ale nevíte, že jde o předzvěst ochlazovacího cyklu. Toto vše jsou atributy první fáze.

 

Fáze dvě

Fáze dvě je od roku 2000 do roku 2012. Fáze jedna vytvořila základnu energie pro to, co fáze dvě a tři mohou dovršit. Nyní se nacházíte ve druhé fázi. Chtěli byste vědět, co právě děláte [Kryon se směje]. Teď to nejdůležitější. Musíte to pochopit. Partnere, teď zpomal, protože tohle je důležité.[Kryon mluví k Leeovi].

 

Když máte Lidské vědomí, které něco očekává déle než tisíc let, na příslušné planetě se objeví energie, která se rozroste. Nejde jen o vědomé očekávání, ale zahrnuje v sobě i Gaiu. Vědomí může projevovat skutečnost, a vy jste až do roku 1987 očekávali silný posun Země, ke kterému má dojít přibližně v dnešní době. Dívali jste se na práce Mayů a neviděli jste to, co viděli oni, ale nesprávně jste si to přeložili jako děs, o kterém jste si mysleli, že vám předali. Viděli jste konec světa a to očekávání leží na planetě jako balvan. Bylo mnoho osudových proroctví, která se vztahovala k roku 2000, a energii tohoto očekávání sdílela dokonce i Gaia. První věcí, kterou máte v této fázi udělat je, že zrušíte posun Země. Proroci vám budou stále říkat, že se posune! Mnozí vědci vám budou říkat, že se posune. Všechno, co bylo po tisíce let programováno vám říká, že se posune. Ale já vám řeknu toto: Koncentrované světlo i tak malé skupiny jako je toto obecenstvo jí zabrání v posunu! Protože dokonce i takové množství světla v temnotě té možnosti posune možnost zániku. To je to nejdůležitější… a, mimochodem, vy to děláte. Co se stalo v roce 2000? Přemýšlejte. Nestalo se nic. Teď sýčkové posunuli své předpovědi na rok 2012, a vy se zase můžete bát, jestli chcete… nebo to můžete změnit.

 

A dále: Jiným slovem pro to, co si myslíte, je slovo smlouva. To je velmi esoterické, protože odkazuje na názor, že Lidské Bytosti přicházejí s tím, co pokládají za duchovní smlouvu. Většinou je to dáno karmou, ale často to je také něco v DNA, co na vás křičí, proč jste tady. Dovolte mi teď přestylizovat návrh oné smlouvy. Zpracuji to pro tuto novou energii, a použiji metodu otázky a odpovědi:

 

„Kryone, my máme smlouvu, abychom něco udělali?“ Ano. „Je doživotní?“ Měla být, ve starší energii, ale teď už ne. „Dobrá, tak na jak dlouho je uzavřena?“ Na jeden den! Jednu hodinu! Každý jednotlivý den nebo okamžik ji můžete přepsat. Podepisujete ji každý den, nebo taky ne. Vyprší v noci, a když ráno vstáváte, můžete ji změnit, když si to budete přát. Rozumíte tomu, co říkám? Nikdo z vás nepřišel dělat nic v této nové energii, vyjma jediné věci: Žít na této planetě v lásce k Bohu a nasměrovat se na místo, kde můžete vyzařovat co nejvíce světla pro ostatní. Tak to je.

 

Starší energie staví lineární hranice vašemu duchovnímu myšlení. Přicházíte a odcházíte a stoupáte po tomto nebo tamtom žebříku a konáte to či ono pro Boha. Je to rozškatulkovaný systém, který přišel se silným nánosem staré energie duchovní historie. Velký Posun je součástí kvantumizace DNA. Umožňuje skutečný duchovní posun obsahu, zatímco jste zde. To působí zmatek těm lidem, kteří se probouzejí ze svých snů rozmetaných na kousky, jenom proto, aby pocítili, že selhali. Místo toho se připravují na nové perspektivy, možná na ty, které v minulosti mohly být uskutečněny pouze jejich smrtí a znovuzrozením. Ale teď se posunuli vpřed s novou moudrostí a cílem, a vyzařují světlo, které pomůže této planetě způsobem, jaký si nikdy neuměli ani představit.

 

Takže jestli jste přišli napsat knihu, nebo proto, abyste se stali léčitelem, nelitujte skutečnosti, že se tyto věci nedějí. Pravděpodobně bylo vaše mistrovství aktivováno a místo toho přicházíte, abyste zářili všude, kam vstoupíte. Kniha a léčitelská práce… je to daleko méně než vznešenost, kterou teď nesete. Přemýšlejte o tom. Je to hnací síla, kterou nelze nalézt ve stojatých vodách náboženské doktríny, dokud se ta doktrína nezmění a to se může stát!

 

Potom je zde ta věc s posunem uvnitř vaší DNA. Učíme to již pět let. Teď to ještě nebudu vykládat detailně, protože jde o součást probíhající učební série. Před týdnem jsme začali s identifikací konkrétních vrstev, se kterými v této fázi pracujete. Jsou to kvantové vrstvy, a jsou interdimenzionální. Je to tak složitá nauka proto, že vstupuje do veškerého lineárního myšlení. K tomu nikdy dříve na planetě nedošlo. Začíná posun a začíná se měnit samotné jádro vašeho mentálního naprogramování, to vše kvůli zlepšení kvality života.

 

Druhá fáze je ta, ve které začínáte s pohybem kvantových energií DNA. Je to fáze, ve které začínáte pracovat s kvantovostí, kterou jako Lidské Bytosti máte a vždycky jste měli, ale ležela ladem. Nemusí to pro vás nic znamenat. Je to nejsilnější, nejúžasnější dar této fáze, a já o něm tak často mluvím. Proto to zde nebudu znovu podrobně rozebírat, ale řeknu vám, že dostáváte příležitost vydolovat Akašický záznam. To znamená, že Člověk skutečně může vstoupit do Akaši a vybrat si odtud atributy, které potřebuje, aby obohatil svůj současný život. Jde o atributy, které jsou vaše, a získali jste je prostřednictvím zkušeností z minulého života. Můžete je znovu nabýt a znovu je použít. To poskytuje zcela odlišné paradigma léčení a projevu! Stará duše, vciť se do životů, které jsi prožila. Jestliže jste měli zásobárnu energie a uložili ji do nádoby, všichni z vás máte stovky nádob. Ale ve vašem trojrozměrném modelu je uložíte do přístěnku a říkáte jim minulé životy. Potom přístěnek zamknete, jako kdybyste k nim neměli mít už nikdy přístup. Děláte to proto, že vše probíhá ve 3D, minulost není dostupná. Ale v kvantovém stavu je! To je kvantumizace DNA. Již jednou jsme vám řekli, že vaše dnešní probuzení může změnit minulost. Začínáte teď už chápat jak? Ve vašem vědomí, je to, co je minulost, pryč. Ale v kvantovém stavu je všechno, co jste kdy prodělali, stále zde. A tudíž, jelikož se DNA stává kvantovější, vyjdou na povrch všechny tyto atributy z vašich minulých životů, abyste je mohli použít.

 

Dovolte nám jednu osobní poznámku předtím, než budeme pokračovat: Pouze jeden bod než postoupíme dále. Dovolte mi, abych vám předal další paradigma pro léčení: řekněme, že je zde někdo, kdo má nějaký tělesný problém, kterého by se rád zbavil. Možná si myslíte, že nevím, o koho se jedná, že? Mluvím k tobě dostatečně jasně nebo ne, můj milý?

[Kryon se odmlčí]

 

V trojrozměrném modelu si přeješ, abys to dokázal nějakým způsobem vyléčit, že? Přeješ si vyjmout to ze svého těla a něco jiného vložit dovnitř. Dovol mi, abych ti nabídl úplně jinou myšlenku: Proč to prostě nepřetvořit? V tichosti své meditace, proč nepromluvíš ke kvantovým úrovním své DNA? „Jak to mám udělat, Kryone?“ Udělej to prostřednictvím svého Vyššího Já, které tady bylo v každém ze tvých životů! Uvědomuješ si to? Jedno Vyšší Já, mnoho životů. Máš přítele, který tady byl vždycky! Řekni tomu Vyššímu Já, „Najdi mi ten život, který nebyl postižen chorobou, a vlož jej do mé existující DNA!“ Protože je ve tvé DNA, na interdimenzionálních úrovních. Tvůj osobní Akašický záznam je ve tvé DNA! Pomalu přiveď ten život zpět. Nahraď tu část tvé DNA, kterou máš teď vlastnostmi té druhé, která byla také TEBOU…tím, kdo již žil a měl zásluhy. Je to stále zde. „Opravdu to můžeme udělat, Kryone?“ Samozřejmě, toto je fáze, ve které se to učíme. Toto je fáze, kde můžete začít tento proces učení – více než v co jste, možná, doufali.

 

„Teď to začíná být zvláštní,“ říkáte. A opravdu je! Protože když se podíváte na kvantové dary, tak nedávají žádný smysl. Ale ve schématu Boží lásky ano. Nemusíte to chápat, moji milí, abyste to mohli udělat. „Kryone, je to příliš složité. Potřebuji seznam. Co mám udělat jako první? A co jako druhé?“ Proč to Lidé pořád dělají? Kdo vám řekl, že musíte vědět, jak to funguje? „Dobrá, Kryone, ale dává to přece smysl. Měli bychom o tom principu něco vědět předtím, než mu svěříme celý svůj život.“  Opravdu? Takže až opustíte tuto místnost a nasednete do svého automobilu tak si prostudujete seznam všech jeho součástek. Je to tak? Konec konců, přece nesvěříte svůj život systému, kterému nerozumíte, že? Myslím, že mi rozumíte. Děláte to tak pořád! Takže, proč nevěřit působení Boha, který vás miluje, když to tak děláte s automobilem, který ani nezná vaše jméno? Chápete, co vám říkám? To byla druhá fáze.

 

Třetí fáze

Léta 2013 až 2025 představují poslední fázi. Už teď vám sděluji, že vám tyto věci budou znít příliš velkolepě. To, co vám teď předám, jsou pouze možnosti a vy si je můžete vyslechnout a říci, „no dobře, vždyť jsou to jen možnosti. Jsou příliš skvělé. To se nemůže stát.“ Ale vraťte se se mnou o 20 let nazpět. Všechny možnosti, které jsem vám v roce 1989 nastínil, se uskutečnily. Uskutečnily se proto, že nastalo to, co bylo v těch možnostech. Došlo k přečtení lidských vlastností ve vašem vědomí. Proto to udělám teď znovu. Jsou to možnosti konečné fáze Velkého posunu.

 

Tou první možností je přestavba současného Lidského společenského myšlení. Jsou to energie toho, jakým způsobem fungujete a myslíte. Těmito problémy se budou zabývat sociologové. Mně dovolte, abych to pojmenoval jinak: jedná se o nynější přechod  Lidského charakteru na vyšší vibrace. „Kryone, to je nemožné. Lidská povaha je Lidská povaha. Nemůžeme to změnit.“ Ale vždyť jste s tím již začali. Na celém světě jste začali s očistou vašich finančních institucí. Všimli jste si toho? Moji milí, kdyby vám byl někdo před 30 lety řekl, že očistíte své finanční instituce, vysmáli by se vám. Víte přece, jak funguje společnost? Ti kdo mají peníze, vyhrávají. Banky drží v rukou všechny karty, a jsou řízeny lidmi na nejvyšších místech. Jsou nedotknutelné, protože ve vládě sedí často ti stejní lidé! Tak proč jim to neřeknete dnes. Rozhlédněte se kolem sebe, protože něco se právě stalo. Tak to přece nefunguje, že? Co se změnilo? Vědomí. Nová forma. A vy se na to můžete dívat ve zprávách.

 

A tady je další z možností. Změnit to, co Lidská povaha dovolí vládám. „Opatrně, Kryone, nemluv o politice. Dostaneš se do problémů.“ Já problémy mít nebudu. Chci vám říci, abyste sledovali vedení, které se o vás stará. „Myslíš tím, že se změní politika?“ Už se změnila. Už to začalo. Sledujte to. Posléze budete svědky úplného vyhasnutí staré energie, ve které mohly fungovat diktátorské režimy. Existuje možnost, že se tak stane před rokem 2013. Padnou, protože energie obyvatel nestrpí vedení se starou energií. Zapamatujte si, kde jste to slyšeli…na zvláštním, esoterickém setkání s chlápkem, který seděl na židli a předstíral, že channelluje. [Kryon odbojář…Kryonův humor]. Když to potom uslyšíte, už budete vědět, že? „Možná na tom opravdu něco bylo,“ řeknete. Řeknete si, „možná to byla pravda.“ Možná byste mohli přeskočit všechny ty dramatické roky, které přijdou a uvažovat o tom už teď? [Kryon opět žertuje].

 

Staří vůdcové padnou. Po celé zemi nastoupí pomalu se rozvíjející vedení, které k vám začne přicházet všude tam, kde s novou energií dbají o potřeby obyvatel. „To je příliš, co bychom měli žádat od politiky, Kryone.“ Sledujte to. To je pouze začátek této poslední fáze. Přichází tolik věcí. Další fáze má vztah k tomu co jsem již zmínil, protože země, která jen chorobně přežívá, nemůže strpět vedení vyššího vědomí. Je zde příliš mnoho příležitostí pro moc a nenasytnost. Ale až bude kontinent vyléčen, všechno se začne měnit.

 

Jako další přijde na řadu léčení kontinentu. Sledujte to. Už jste s tím začali. Sledujte velké posuny v Africe. Říkali jsme to již dříve, dokonce jsem o tom mluvil i na setkáních, kterým říkáte Spojené národy. Afrika nikdy nebyla počítána mezi možné hráče na ekonomickém poli, protože je nemocná. Co se stane, když nějaký kontinent vyléčíte? Já vám to povím. Najednou začnou i národy na tomto kontinentu požadovat to, co už vy máte – fungující vlády, mír, své vlastní domovy, školy, nemocnice a dokonce banky, od kterých si mohou půjčovat. Dnes nic takového nemají, ne doopravdy. Všechen takový majetek je odjinud. To znamená, že budete mít kontinent, který je připraven vystoupit, který se stane hlavním hráčem na jevišti celosvětového finančního a politického vlivu – celý kontinent se všemi svými zdroji, dokonce s možností sjednocení společných cílů, stejně jako je tomu teď ve vaší EU. Dávám vám tuto informaci a až to nastane, opakuji, že si vzpomenete, kde jste to slyšeli.

 

Před mnoha lety převažoval názor, že by nikdo neměl pokládat Čínu za životaschopného hráče v ekonomické oblasti. Byla zaostalá, se systémem, který neměl nikdy být jako ten západní a neměl žádný zájem připojit se ke zbytku světového ekonomického systému. Podívejte se, co se událo za pouhých 30 let. Proto se dívejte i na Afriku jinýma očima.

 

A konečně, dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA.  Mohl bych říci něco, co vám poskytne vodítko. Aha, můj partner vidí, co teď přijde a říká, „Chtěl bych být nablízku, až k tomu dojde.“ Právě teď ke mně hovoří a říká, že to bude trvat ještě dlouho. A říká, „budu u toho Kryone, abych to mohl vidět? Vím, co nám říkáš. Vím, že to přichází.“ A já mu veřejně slibuji, že tady bude. Nepovím mu, jak starý bude, ale bude tady.

 

Poslechněte si toto: Ve vaší DNA je něco, co bude velmi pomalu odhalováno. Za 15 let se o tom objeví jedna studie. Řeknu vám její název, takže až bude hotová, budou vědět, jak ji nazvat. Tady ho máte: Lemurský kód. Tak teď to víte. Je toho tolik co se děje. Teď, když jsem vám sdělil to jméno, sledujte ty, kteří by je mohli využít o něco dříve než ostatní. Použijte svůj cit k rozeznání pravdy.

 

Závěrečné myšlenky

„ Všechno to zní moc pěkně, Kryone. Může se to opravdu stát?“ Nejen že může, je to důvod, proč vám říkáme, že směřujete k míru na Zemi. Jsou tací, kteří vás budou stahovat dolů a říkat vám, že k tomu nikdy nemůže dojít. Nedejte se. Nevěřte těm, kteří žijí ve starém paradigmatu. Neposlouží to žádné Lidské Bytosti, věřit, že je zde tolik strachu, že vezmou za své. Je to vaše smlouva, nést toto světlo, v každé zemi, v každém jazyce. Je toho tolik co děláte. Máte před sebou větší úkol než pouze prožít svůj život a doufat, že to zvládnete. Vaším úkolem je být konkrétně zodpovědní za změnu energie na této planetě, den za dnem, v radosti, ve zdraví a s cílem, ke kterému směřujete.

 

To je dnešní poselství, a jsme už skoro u konce. Už jenom malou chvíli.

 

[Kryon se odmlčí]

Nejsem Kryon učitel. Nejsem odpojený. Nejsem od vás oddělený. Jak vám mohu vysvětlit, kdo jsem? Vstupuji do vaší fantazie a poznání. Jsem součástí hudby, která hraje, když se radujete a když se smějete. Jsem součástí rodinného kruhu, břeh, který vás spojuje s Božskou stránkou vašeho bytí. Vím, kdy jste odešli na tuto planetu, opustili jste mou stranu závoje, která je vaším pravým domovem. Vím, kdy se vrátíte do Síně Slávy, abyste oslavili tento neobvyklý přechod, kterým jste jako Lidské Bytosti prošli již tolikrát předtím.

 

Jsou mezi vámi lidé, kteří právě nedávno ztratili své přátele. Pláčete a naříkáte, protože odešli. Chci vám něco prozradit, Daří se jim dobře. Víc než dobře. Radují se. Ten přechod není bolestivý. Dívají se za vámi, drží vás za ruku a prosí, abyste vyléčili svá srdce. Čeká to i na vás, víte to? Tak jako tomu bylo v minulosti vždycky. A tehdy nastává ta chvíle, kdy si uvědomíte, že jste u cíle. A v té chvíli vás vítám v Síni Slávy. Jaké to opětné shledání! Dochází k tomu právě teď. „Kryone, jak můžeš být na dvou místech současně?“ Moji milí, jsem na více než dvou místech. Protože existuji na opačné straně závoje v kvantovém stavu. Vy jste na tom stejně, ale nepamatujete si na to. Protože na mé straně nejsou žádné hodiny, není ani žádný čas. Minulost, současnost, budoucnost, všechno se slilo dohromady. V kvantovém stavu neexistuje nic takového, jako je místo. Když tam jste, není tak těžké spatřit tvář stvořitele.

 

Buď si toho vědomá, Lidská Bytosti.  Jsi milována. A to je to Kryonovo poselství a vždycky bude.

A tak to je.
KRYON

 

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Navíc byl tento channelling předáván ve španělštině, proto bylo mnoho krátkých vět, přepracováno tak, aby byly čitelnější. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Madridu ve Španělsku.

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložili Martina M.
http://channeling.wbs.cz/ a Iva M. (www.transformace.info).  Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět