2-2011 Kryon

Nové paradigma reality – 2

 

Tento živý channeling byl předán Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah
v sobotu, 12. února 2011.  Je součástí série „odhalení“.

.

Zdravím vás drazí,

já jsem Kryon z Magnetické služby. A zase se portál otevírá, že? Život mého partnera byl naplněn soustavným zapínáním a vypínáním Kryona. Ale to se změnilo před 4 lety. A já jsem mu tehdy řekl: Proč bys kdy dělal něco tak lineárního? Proč bys mě měl vůbec kdy vypínat, když jsem tvá rodina?

.

Takže jsem mu nabídl koncept, který byl nad rámec jeho očekávání: Co kdyby byl portál otevřený pořád? Co kdybys na místo konceptu, kdy se posadíš do židle a přivoláš Kryona, zvolil koncept, kdy se posadíš do židle a Kryon pouze přejde do popředí? Protože já jsem tady stejně byl vždy.

.

A co byl ten návrh, který jsem mu tehdy dal? – Kráčet 24 hodin denně 7 dní v týdnu s otevřeným portálem. A to je důvod, proč zde není žádný, jak  byste řekli, transformační proces, když on před vámi sedí na židli. Není čas dýchání zhluboka, abyste přinesli energie, které tam před chvílí nebyly.  Pouze jen přinést energii a zase odejít. A toto je nová kvantová cesta, která je starodávná.

.

Dávno před šamanskými energiemi o tom vaši předkové věděli a uměli to i pojmenovat. Žijete normální život a děláte všechny ty normální věci. Někdy se smějete, někdy pláčete, ale každičký okamžik jste ve spojení se Stvořitelem. Jaký to koncept! A je to nad hranice toho 3D boxu, ve kterém jste si mysleli, že žijete. A to je vzkaz, který bychom dnes chtěli předat. Zkušenost velice logické spirituality se mění před vašima očima. A to neplatí jen pro ty, kteří se pohybují ve spirituálních kruzích. Platí to pro celé lidstvo. A je to evidentní důkaz o tom, že probíhá nějaká změna. Jinými slovy – můžete to vidět všude kolem sebe. A je na čase, abyste začali chápat, co je vlastně to, co pozorujete. Mnohým to do sebe začíná zapadat.

.

Dovolte nám nejdřív, abychom definovali Kryona. A učiním tak způsobem, který jsem doposud nezvolil, abyste pocítili energie těch druhů realit, které chceme, abyste vnímali. „Já Jsem Kryon z magnetické služby“ - toto slovní spojení, lidská bytosti, má spoustu významů. „Á, takže to je anděl mužského pohlaví, který nás přišel navštívit…“ Samozřejmě, že to je nevhodné označení, protože na druhé straně závoje neexistuje rozlišování na pohlaví. Takže proč jste ho začali vnímat jako muže? Protože vám to napověděl váš vnitřní hlas, který je 3D, a který má mužský hlas. A vidíte, jak snadno jste toto promítli do své reality? Já nejsem ani ON ani ONA, JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Jsi ženský nebo mužský anděl? A na jaké stupnici hierarchie andělů jsi? Anděl, nebo archanděl? My musíme vědět, jak moc jsi významný.“ (Kryon se směje)… Přesně takhle se ptáte.

.

Co kdybych vám řekl, že neexistuje žádná hierarchie? Že archandělé mají jména jen proto, aby to mělo 3D konstrukci, protože jinak je to nad vaše chápání? I to, když se ptáte: „KDO JSI?“ je naplněno 3D. Jsem, který jsem. Nejsem jednotného čísla, ale to je pro vás nepochopitelné. Vy chcete singularitu, jméno, tělo, křídla a pohlaví. A pak jste teprve spokojeni, že? Ale co kdyby nebylo nic z toho? Co když jsem KONCEPT? Pak člověk řekne, že on ale nechce mít konverzaci s konceptem. Co kdyby tento koncept byl Mocným Bohem, Stvořitelem, který je součástí každičké vaší buňky a každičkého článku vaší DNA? Koncept je mimo to, co vy chápete ve 3D. A jsou tací, kteří řeknou: „Já ale stále nerozumím, s kým vlastně mluvím…“

.

Dovolte mi to vysvětlit ještě trochu jinak: Lidé rozumí tomu, co je láska. Hluboká láska mezi matkou a dítětem. Láska, kterou mají lidé k sobě navzájem. Láska k Bohu a láska Boha k lidem. A tak se vás ptám: „Copak je láska jednotného čísla? Má tělo, křídla, či jméno?“ Vy řeknete: „Ne,“ a já na to odpovím: Je to něco pro lidstvo zcela běžného. Je to něco, čemu rozumíte, co cítíte, je to emoce. A je to něco, co je součástí každodenního života. Oslavujete to a když jste smutní, tak k tomu nehovoříte. Stejně tak jako Bůh, je láska všudypřítomná a nepočitatelná. Každý kout vesmíru, který okem zahlédnout nemůžete, je naplněn touto láskou, jež je tvořena energií Stvořitele. Prostor mezi elektrony a neutrony je napěchován vesmírnou láskou. Nazývejte to jak chcete, ale stále je to KONCEPT, jsem to já a je to to, co k Vám teď mluví. A já jsem LÁSKA“.

.

Mistři, kteří tu byli před vámi, vždy tvrdili to samé. Říkali: „Já jsem láska“. A tohle je můj hlas, ale vy tomu přesto stále nerozumíte. Už ta samotná slova - odkud přicházíš - jsou naplněna 3D významem toho, že jsem, který jsem. Existuji v centru všeho, co nazýváte biologií. Jsem Stvořitelova energie. Kryon je součástí toho všeho. A stejně byste si to pořád rádi někam chtěli zařadit, že? Stejně byste si to pořád chtěli položit na stupnici hodnot. A váš mozek šílí; šílí po tom, abyste si vytvořili nějakou škatulku.

.

A to je to, o čem chci s Vámi dnes mluvit. O tom, že Kryona byste neměli chápat jako jednotnou entitu, ale jako Koncept Stvořitele. Lidstvo má problém s pochopením konceptu, který si nemohou zařadit do „D“. Co vlastně lidé dělají za účelem vysvětlení si něčeho? Namaluji na plátno 2D tabulku nebo schéma a pak řeknou: „AHA, už vidím tu skladbu. Už vidím, co je nahoře a co je dole. Už vidím ty čáry, které se propojují. To je ten rozsah.“ Co když vám řeknu, že to není systém, který byste si mohli dát do grafu? Co když vám řeknu, že se teď na planetě děje něco, co se zde ještě nikdy nedělo, a že to postrádá jakoukoli organizaci? Představte si na chvilku 3D tabulku (schéma) na papíře, která by vám dala jakési ponětí o uspořádání toho, co je a co není důležité. A řekněme, že se na tuto tabulku podíváte a pochopíte, jak věci pracují. Teď jsem vám dal 3-dimenzionální logiku věci.

.

A teď chci, abyste na papír namalovali něco jiného, a abyste si představili, že neexistuje žádná gravitace a že tento papír se nadnáší 10 cm nad dalším papírem. A teď vám řeknu, že na tom vznášejícím se papíře se odehraje něco, co bude mít původ v tom papíře, který jste chápali. A pochopíte, že zkrátka věci dějící se na povrchu jsou ovlivněny věcmi, které se dějí dole, a že jsou propojené. A najednou máte realitu vztahů. Takže ten papír dole není jediný papír. A teď to ještě trochu zkomplikuji. Až budete mít čas, namalujte dalších 7 miliard schémat. A nezáleží na tom, jak je uspořádáte, jestli do sloupce nebo vedle sebe. Ale chci, abyste si uvědomili, že to, co se stane s jedním, se stane i všem ostatním. A tak máte vztah, který je kvantový a je spojen se Stvořitelem, s Gaiou, se všemi lidmi.

.

A to je realita, o které se chystáte učit. Vy možná řeknete, že je to natolik složité, že tomu nikdy neporozumíte. A já prohlašuji – nikdy jste ani neměli. To, co byste měli – je uznat (mít úctu) k tomu, že to existuje. Tímto uznáním (uctěním) ji používáte, závisíte na ní, jste její součástí. A fakt, že si  nedokážete představit, kam směřuje a že nechápete její hierarchii je bezvýznamný. Nemusíte to znát. Jediné, co musíte vědět, je to, že jste jedním z těchto schémat. Jste součástí všeho Božského, Všeho Co Je. A pak budete na začátku procesu, který se teď odehrává na planetě a který popírá všechnu logiku. A pak to začnete vidět. Můj partner to již nadnesl a já ho zastavil, aby to nerozebíral. Dovolte mi, abych to nyní rozvedl já.

.

V tuto chvíli se na planetě odehrává esoterický posun, kdy všechny duše dostávají ve stejnou chvíli poselství od Zdroje. A ony se probouzejí na různých úrovních, jelikož tento posun ctí cestu každé z nich. Každé jedno „schéma“ z těchto sedmi miliard dostává informace a několik z nich – což jsou staré duše – se probouzejí do jejich pochopení a reagují na ně. Nejsou to informace dané pouze několika lidem. Jsou to informace předávané celému lidstvu. Ovšem pouze staré duše to rozpoznávají esotericky. Spirituálně. A pohybují se (jednají) – směrem, který započne to, co pozitivně změní jejich pocity.

.

„Kryone, co jsi to právě řekl?“ (Kryon se směje) Položím vám to takto: bez profitu, bez doktríny, bez nezbytnosti knihy, bez jakékoliv struktury – statisíce lidských bytosti se začínají probouzet  do jedné a té samé pravdy, a to celosvětově. A to je, můj milý, naprosto za hranicemi jakéhokoli schématu, který byste mohli nakreslit. Není jedno schéma, které by ovládalo ostatní. Přemýšleli jste o tom? A nejen, že není nikdo v čele tohoto všeho. Nikdy také neexistoval nikdo, kdo by vytvořil takovýto koncept, napsal o tom knihu a tu vydával, nikdy to nebylo něco, co by se dalo vyučovat ve škole. Namísto toho, tomu porozumíte intuitivně. Všichni najednou a všichni spolu. A začnete to studovat ve skupinách. Je to jako by existoval jakýsi management tohoto všeho, ale on tu není. Jakmile to všichni začnou chápat společně, pak nepotřebujete žádného koordinátora, že?

.

A pak jsou tací, kteří řeknou, že tohle nemůže nikdy fungovat. A my vám na to řekneme: Jak je to od vás 3D! Protože nerozumíte principům kvantové energie. Vzájemně na sebe působíte způsobem, který je tolik odlišný od všeho, co jste kdy ve 3D viděli. Koncepty jdou ruku v ruce se sebou navzájem. Vyvíjí se svým vlastním způsobem, dochází k těm samým úsudkům a mají synchronicitu, která nemůže být náhodná. Je to ta realita, kterou začínáte všichni vidět. Jen sledujte zprávy. Ale k tomu se dostanu.

.

Nyní se méně než polovina jednoho procenta lidstva musí otevřít věcem, o kterých ještě nevíte, aby mohl být mír na Zemi. Copak to nevíte? A vy jste k tomuto na cestě. Na planetě se děje něco, co je pro 3D smýšlející naprosto nepochopitelné. Nemůžete tomu porozumět.

.

Jak vysvětlíte tento posun? Je pozorován venkovním světem. Vidíte to na dětech. Nechápete, jak se děti dokáží spojit způsobem jako nikdy předtím. Jak mění tuhle planetu.

.

Takže se teď přesuňme k tomu, co vy nazýváte INTERNET. A opět mluvíme o Internetu, což jsme doposud udělali jen třikrát. Už před více než deseti lety jsem vám řekl, že jakmile spolu budete bezdrátově komunikovat, nebude prostor pro žádné konspirace. A to jsem tehdy ani nelaboroval nad tím, co jiného ještě přijde. Pokud ho máte v pokoji, internet je pro vás možná iritující. Ale to proto, že jej nevyužíváte způsobem, jakým ho užívají mladí lidé. Někteří z vás ho nepoužíváte vůbec. A když vidíte, jak jej užívají mladí lidé, především v rámci sociálních sítí, které vytvořili, kdy spolu dokáže mluvit několik miliónů lidí najednou. Připadá vám to jako bláznivý nápad, že? Dejte tomu jaký název chcete, ale pohleďte na to očima mladého člověka! Řeknu vám, co s touhle technologií dělají: sejí semínka míru na Zemi. ( Kryon se směje.)

.

Milióny z nich. Jde to za hranice toho, kdy spolu ve stejnou dobu mohou hovořit dva ze dvou států v odlišné časově zóně . Mohou mluvit o svých názorech, o tom co mají a co nemají rádi, vytváří si přátele… A něco vám řeknu: není zde žádný lídr. Není zde žádná organizace a žádná autorita. A někteří řeknou, že je to znervózňuje. Co tak ti mladí asi mohou vytvářet? A já vám řeknu, co vytvářejí: vytvářejí to, co jim Vědomí předloží. Ano, na internetu je také mnoho temnoty. I tam mohou jít, pokud chtějí. Ale já chci, abyste se podívali na to, kam kráčí, protože oni si nezvolili temnotu.

.

Podporuje to božskost lidstva a svobodnou volbu danou Bohem! Je to model, který jste si nikdy nemysleli, že by zde mohl být. A je to vskutku technický model. Je to propojeni skrze technologii. Jejich vědomí se může rozvíjet jako celek. Činí to život jako takový lepší. Přináší to věci, které byste nečekali. Takže zde je naše rada: nechte to volně plynout. Neškatulkujte to. A já vám řeknu, že se dostaví doba, kdy to stejně ani nebudete schopni zaškatulkovat. Vláda, která se to pokusí dostat pod kontrolu a ovládnout, neuspěje. Má to svůj vlastní život, je to kvantová energie, která nedodržuje 3D pravidla. I ti, kteří vynalezli software, jsou nyní sami překvapeni, kam až se dostalo jeho užívání. A to je něco, co nemůžete vsadit do grafu.

-
A nyní vám řeknu, co můžete slyšet. Mění to Zemi; mění ji to právě teď, před vašima očima. Řekl jsem vám již před lety, že mír na Zemi musí přijít ze Středního východu. Řekl jsem vám, ať se podíváte na Střední východ, jak se problémy řeší samy. Řekl jsem vám, že velice brzy se budou dít věci, kdy diktátoři najednou budou padat a mnoho lidí si tehdy myslelo, že mluvím o jižní Americe. Ale o té jsem nemluvil. (Kryon se směje.)

.

A to, co se právě teď děje v Egyptě, nese známky všeho toho, co jsem vám teď popsal. Ale velké věci se ještě odehrají. Momentálně jde o potenciál, který můžete vidět v Persii. A jakmile se to odehraje, budou toho plné zprávy. Chci, abyste se teď se mnou podívali na Egypt. Jaké jsou tu atributy? Především: není tam žádný lídr. (Kryon se směje). Už jste někdy viděli revoluci bez lídra? Jak byste mohli něco takového vidět v historii Země? Jak je něco takového možné?

.

A já vám řeknu, jak je to možné: je to možné tehdy, když máte doslova milióny a milióny mladých lidí on-line na internetu, kteří mají vědomí svého života, a kteří se rozhodují pro stejné věci a názory a to bez lídra, struktury a všech těch věcí, které byste očekávali.. A teď běžte domů a hoďte si to na graf. Kdo je za toto zodpovědný a jak to funguje? Co se stane dál?

.

A když slyšíte komentáře typu: ale musíte být opatrní, abyste nevytvořili vakuum vedení, protože nikdy nevíte, kdo se do toho vedení dostane, pak vám řeknu: jak 3D!! Protože tito mladí lidé vytváří celou stěnu vědomí, která nemá žádné vakuum. A to je to, co na této planetě uvidíte. Oni spolu všichni navzájem komunikují a říkají si, co si přejí: „Chceme jiný stát. Chceme školy, které mají význam. Chceme domov. Chceme podnikat. Nechceme, co jsme měli. Chceme to, co mají všichni ostatní. Chceme to, co má Evropa, chceme to, co mají Spojené státy. Chceme se sami rozhodnout, kdo nás povede.“ A to je „koncepční lídr“. Vědomí tohoto konceptu se stane pohonným motorem a nahradí vakuum vedení. A jestli rozumíte tomu, co říkám, JDE O NOVÉ PARADIGMA. A to se odehrálo již včera. Stačí vám to takhle?

.

Přijdou události, které budou mít lídry, protože budou natolik 3D, že lídra budou potřebovat. A pak budou takové události, které ho mít nebudou. A vy si možná myslíte, že po tomto channelingu se to všechno odehraje dominovým efektem a nastane mír na Zemi, ale já vám říkám, že to bude trvat ještě přes 30 let, než uvidíte semínka rozkvétat. A to vše začíná právě teď. Možná dva kroky vpřed a jeden vzad, ale na to vy jste již zvyklí, že?

.

Tak duše pracují; záleží to na synchronicitě. A ne všechna rozhodnutí budou ta správná. Ale vy uvidíte, jak jsou taková rozhodnutí napravena stejnou cestou, jakou vznikla. Oni budou první, kdo se zbaví toho, co nefunguje, protože oni nyní vědí, jak to udělat, drazí. A to bude spousta mladých lidí na středním východě; a na ty se podívejte, protože to je ten model. A poté se to samé stane v Persii.

.

Jak bychom mohli navrátit velikost Persie? Co to starověká Persie měla, co ji činilo tak úžasnou? Ta síla vytvořit mír na Středním východě! Ze zdrojů víte, že to byla velká moudrost a inteligence, která je nyní v těchto mladých lidech. A oni to dokáží. A proto vám říkám zas a znovu: jen se usaďte a pozorujte, jak se to odehrává. Mír na Středním východě bude dosažen. Z islámských zdrojů. A bude to ozvěnou všeho, co učil Mohamed. Poslouchejte mě. Sjednocujte se, nerozdělujte se a vezměte si Boha Izraele za příklad. A tohle je to, co Mohamed věděl. A jsou tací, kteří vědí, co bude odměnou, a kteří vědí, jak silná je láska Boží.

.

A možná se to neodehraje podle paradigmatu, který byste očekávali – zvládnete to? Jen se dívejte. A to je předpověď Kryona. A je jednoduché to vidět i přes ten zmatek, který vytváří 3D. Ale vy to nemůžete vidět v rámci 3D.

.

Ještě vám přidám něco k přemýšlení. Řekli jsme vám, že přijde den, kdy budete mít bezmanažerské korporace. Můj partner to neumí ani pořádně vyslovit. (Kryon se směje). Podle toho, co znáte, nejde mít korporace bez prezidenta, který má samozřejmě vyšší plat, než všichni jeho zaměstnanci dohromady. A vždycky je někdo pod ním a pod ním je další a pod ním je další – všichni mají své místo a určité úkoly, které musí plnit. Vážně?
.Dovolte mi představit vám koncept, kdy všichni v rámci jedné korporace pracují spolu navzájem. Co jsem vám právě řekl o koncepčním lídrovi? To, že lídr není člověk, nýbrž koncept. A pokud všichni mohou mluvit se všemi na jedné úrovni, pak všichni dobře vědí, co mají dělat, že? Protože jsou neustále ve spojení. Nemusí mít žádné schůzky a žádné porady, protože znají všechny problémy. Zaměstnanec nemusí jít za nadřízeným a ten nemusí jít za dalším nadřízeným a ten nemusí jít za prezidentem, protože všichni už to vlastně vědí. A tím pádem bude problém, třeba za rok, napraven, rozumíte mi? A pokud spolu všichni mohou navzájem mluvit, navzájem také napraví problém.
.A nyní ještě přidejme. Co kdyby tito lidé mohli ve stejném čase mluvit také se zákazníky? S těmi, co kupují jejich produkty. Vidíte, kam mířím? Najednou máte firmu, která koncepčně a stále vytváří pouze perfektní produkty pro ty, kteří je kupují. Kam se nám najednou poděly všechny marketingové skupiny? Ty nemusí existovat, protože výrobce rovnou VÍ. A vy si řekněte: „Jak to jen funguje?“ Já vám říkám, že už se na to díváte.

.

Co si pomyslíte o prezidentovi, který by s každým jedním hlasem dostal také jeden dolar na internetu? Jeho lidé totiž vědí, jak s tím pracovat. Vědí, jak oslovit každého a poprosit jej o jeden dolar. Takhle velké korporace vydělávají milióny. A přesně pro tohle se politika navždy změní.

.

Na internetu jsou také společnosti, které by normálně nemohly existovat. A nemohly by existovat, protože jejich produkty jsou zdarma! (Kryon se směje.) A jedním z takových je Google. Zda se vám to divné? Také by mělo. A také jim to trvalo, než vynalezli tento způsob podniku, který se naprosto vymyká 3D paradigmatu podnikání. A nyní víte i vy, jak to funguje, nebo možná nevíte (Kryon se směje). Každý, kdo navštíví něco, co je zdarma, najde něco, co se mu zalíbí, co je mu nabízeno někým jiným.

.

Dovolte mi ukázat vám rozdíl mezi starým paradigmatem a tím novým. Ten starý měl vždycky někoho, kdo vám do televizního pořadu vnutil něco, co chtěl, abyste viděli, protože věděl, že se díváte. Kdežto nové paradigma říká: uvidíte to jen pokud se rozhodnete to vidět. Svobodnou vůli. Takže místo, abyste tlačili masy do něčeho, čekáte až ty masy přijdou k vám. Je to přesně naopak než staré paradigma. A kam to spěje? Je to evoluce lidské povahy. Je to to, co se začíná odehrávat před vašima očima a to díky mladým lidem. Neciťte se odstrčeni, senioři. Máte dostatek kuráže oslavovat něco, čemu  nerozumíte?

.

A proto pokaždé, když uvidíte mladého člověka být neustále na internetu nebo textovat, chci, abyste poodstoupili a zhluboka se nadechli. Je to nové vědomí, na které nejste zvyklí, a které se vyvíjí. Oni všichni totiž spolu mohou navzájem mluvit ve stejný čas. A to všechno bez lídra. Bez starého paradigmatu. A víte, co to znamená? Znamená to, že se to odehrává rychleji, než si představujete. Velice, velice rychle. Musíte se zbavit starého paradigmatu, které se snažilo všechno zařadit na časovou osu. Jak dlouho potrvá tomuto státu učinit tohle a jak dlouho potrvá tamto? Staré paradigma můžete zahodit, protože se mění na nové.

.

Dochází k recesi, kterou přinášíte tím, že si volíte změnit tzv. velké peníze. Banky a pojišťovny v celé Americe, které drží nejvíc peněz, vždycky věděly, jak na to. A také vám řekly, jak to funguje, že? A v posledních 3 letech jste se rozhodli říct NE. A tak zakládáte nové paradigma, ze kterého jsou banky zmatené, protože ony pořád nevědí, jak správně půjčit peníze. Vláda řekne, je to tady k půjčení, ale banky řeknou, že nevědí, jak to půjčit, protože nerozumí novým pravidlům. Rozumíte tomu? Protože to máte přímo před sebou. A tato nová pravidla přináší chaos. Protože oni najednou neví, jak to dělat. Všechno se mění. A jsou tací, kteří řeknou, že je to velice nepohodlné. A odkdy jsou změny pohodlné? Kdy naposled byla změna takovéhoto rozměru pohodlná pro jakéhokoliv člověka? A pokud jsi Pracovník Světla a říkáš si: „A já mám dělat co? To mám prostě jen přijmout, že se celá Země mění?“ Pobouzíš se každé ráno ve 3 hodiny a říkáš si: „Co se to se mnou děje?“. Děje se to s vámi se všemi. To se tak stává, když vaše DNA zcela přeměňuje svou vibraci. Dochází k probouzení, mění se atomy vaší DNA a Pravda se dere do popředí vaší mysli.

.

Ještě pár slov a budu uzavírat. Řeknu vám něco radikálního. Otevřu něco, co dosud nebylo otevřeno. Má to co do činění s vaší Akášou. A já Vám teď dám něco k přemýšlení: Muž a žena spojí svůj muzikální talent, řekněme. A tímto spojením dvou talentů vznikne něco, co by nemohlo vzniknout pouze během jednoho jediného lidského života. Řekněme, že každý z nich měl něco, co si přinesl z minulosti. Možná to byli kdysi starověcí hudební mistři. Řekněme, že máte mladého talentovaného člověka, který má malířské nadání. Je mu pouhých 10 let, ale maluje, jako by měl 30 let zkušenosti. A vy jako metafyzicky zaměřená osoba řeknete, že to je zkrátka jeho nadání. Jenže pravdou je, že tento malíř byl v některém z minulých životu mistr malby a tento talent si sem přinesl i tentokrát. Stejně tak jako hudební talent, který je před vámi, a se kterým se ten či onen jedinec již narodil. Oni si ho přece museli odněkud přinést. I ty tahy štětcem musely odněkud přijít. Někteří z nich mají dokonce energii Michelangela. Ale tady to všechno nekončí. A to je to, o čem chci mluvit. Představte si rodinu, kde oba rodiče s takovýmto mistrovským talentem se spojí a zplodí 7 dětí s jejich talenty. A tohle je častější, než si myslíte. Všech sedm dětí má talent, který mají jejich rodiče. Může se stát, že všech 7 bude mistry stejně jako rodiče, protože se pouze narodily do rodiny s hlubokou Akášou? Takže umělec zplodí dítě, které bude také umělcem? Moment, něco tady nedává smysl, něco jsme nedomysleli, říkáte si.

.

Je tedy možné, že stará duše předá veškeré své zkušenosti duši, která ještě duší nikdy nebyla? A odpověď je: ANO. A takovýchto případů uvidíte stále víc.

.

Proto říkám, že postačí pouze polovina jednoho procenta probuzeného lidstva. Protože tito lidé porodí děti a jejich děti porodí děti, které tak ponesou moudrost zapsanou v Akáše svých předků. Takže i reproduktivní zdroje se mění a tyto děti se s touto energii již narodí. Takže Akáša vašich děti bude naplněna odvěkou moudrostí, kterou máte vy. A někteří z vás už to v nich vidíte. Vidíte tu novou energii, která se v nich probouzí. A je tady jeden člověk v této místnosti – a on ví, že mluvím k němu - kterému chci říct: Neboj se, protože ona bude v pořádku. Ona už byla probuzená a nese tvoji moudrost.
Takže očekávejte, že vaše děti budou probuzeny, a že ponesou věci, které nesete dnes vy. A že ten koncept socializace bez lídra je k tomu všemu povede. A to vše bude mimo paradigma, které znáte. Ještě pro to nemáte jméno, ale brzy ho mít budete. Sociologové to budou studovat. Dejte jim pár let a oni přijdou s názvem. A vy uvidíte, jak to všechno může fungovat i bez lídra. A taky že bude. Už to funguje. A odehrají se věci, o kterých nemáte ani tušení, že by se mohly odehrát v systému, o kterém ještě ani nemáte tušení.

.

Momentální energie této planety není statická. Takže ji nemůžete analyzovat, dát do grafu, či jinak zaškatulkovat. A tato energie ovlivňuje Gaiu, vás, vaše děti a všechny diktátory. Tito diktátoři budou padat rychleji, než by se dalo čekat. Protože nadcházejícím konceptem je dávat věci dohromady bez lídra a vedení. A uvidíte to i v politice i v demokracii. A v USA už to začínáte pozorovat teď. Lidé jsou daleko více zainteresovaní a i v čele s charismatickým prezidentem to budou lidé, kdo bude mít poslední slovo. Ale to by stačilo o politice.

.

Opusťte toto místo se zasetými semínky. „Nemám tušení, co Kryon řekl, ale mám z toho dobrý pocit.“ Odejděte z této místnosti s vědomím, že jste součástí tohoto všeho. A někteří z vás dokonce odejdete s pocitem, že už tohle všechno dávno víte. A pokud si tohle řekneš právě ty, pak mise, byla splněna. Ty jsi už probuzený.

.
A tak to je.

 

Já Jsem Kryon.

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj: MP3 nahrávka (44 minut) – http://www.kryon.com/. Tento Kryonův channeling je vám ZDARMA k dispozici. Užijte si jej, pracujte s ním. Můžete si jej číst, tisknout a dále šířit, ovšem za podmínky, že jej budete rozšiřovat také ZDARMA. MP3 nahrávka je také volně k dispozici, ale není určena k veřejné produkci (rádiové vysílání apod.).

.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Věra V. z MP3 záznamu živého channelingu. (http://www.transformace.info/).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.