2-2014 Kryon

„Duševní komunikace – první část”

 

Tento živý channeling byl přijat v San Antonio, Texas, 22. února 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v San Antoniu, 22. února 2014.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou. To, co právě teď vidíte a slyšíte, se nazývá channeling a pro mnohé to je něco záhadného. Pro nás je to krásné a je to způsob, při kterém multidimenzionální zdroj stvoření, který mnoho z vás nazývá Bohem, má šanci komunikovat s tím, co nazýváte humanismus. My tomuto procesu říkáme duševní komunikace. Tento proces se, moji drazí, liší od lidské komunikace, proto bychom rádi zahájili sérii channelingů, která zahrne vysvětlení tohoto procesu.

 

Už jsme to říkali mnohokrát. Víme, kdo je zde v této místnosti a “tato místnost“ zahrnuje i ty, kteří čtou a poslouchají. Moji drazí, chci vás dnes učit, ale ne bez předchozího seznámení se s rodinou, která je zde. Chci vás učit o vás. Všechno, co vás budu z tohoto křesla učit, se bude dít bez předchozího vědomí mého partnera. On neví, co přijde. Tak to probíhá už po mnoho let, že neví, co bude následovat.  Praktikuje předávání bez filtrování a já vám vysvětlím tuto frázi.

 

Otevírám tuto bránu, které říkáte channeling, abych umožnil proudění třetího jazyka, který mnozí z vás vnímají jako multidimenzionální. Tento jazyk nemá slova a není lineární. A navíc jej někteří z vás obdrží. Toto konkrétní poselství je dnes nahráváno a někteří z vás je poslouchají a čtou. Tento třetí jazyk je otevřený i pro vás, protože vím o schopnostech těch, kteří poslouchají a čtou. Může vám to znít divně, toto je část multidimenzionální informace, kterou má Bůh jsoucí v centrálním zdroji. Možnost vašeho skutečného probuzení a skutečnost, že byste se mohli podívat na toto poselství, zde byla vždy. Vidíme možnosti jako realitu dokonce ještě předtím než nastane, protože možnosti přitahují jiný druh reality. Zeptejte se na to kvantových fyziků.

 

Spletitost lidského vědomí

Začneme tím základním. Lidské vědomí je spletité. Přijde den, kdy vaše věda začne považovat lidské vědomí za odvětví fyziky. Je to proto, že nesleduje vzorce známé lineární fyziky nebo dokonce vzorce kvantové fyziky. Vědomí je jakási synchronizovaná energie, která má strukturu. Má kvantové vzorování [jak možná zjistíte], ale nemá sadu logických pravidel. Naopak, je zkresleno Akášou konkrétní lidské bytosti. Je složité a je to jediná synchronizovaná a spojitá energie, o které je známo, že má svůj vlastní pořad jednání, svou vlastní osobnost a schopnost komunikace. Takže to je studium „živé fyziky“. Protože lidské vědomí s sebou nese atributy duše, můžeme ho nahradit výrazem „duševní vědomí“ jako stejnou věc, protože jsou jedno a to samé.

 

Druhy duševní komunikace

Snaha popsat komunikaci do a z této “živé fyziky” jde za limity jakékoliv známé vědy. To vás vybízí, abyste o všem přemýšleli odlišně. Jsou to v zásadě dva způsoby přemýšlení o duševní komunikaci: (1) Komunikace z multidimenzionálního zdroje směrem k vám a (2) z vašich multidimenzionálních částí k nim. My jsme si vědomi, že dokážete multidimenzionálně komunikovat, ale vy si to možná neuvědomujete.

 

Je velký rozdíl mezi lineární a nelineární komunikací. Když jsem to říkal v minulosti, ne každý tomu rozuměl. Proto se to pokusím vysvětlit co nejlépe a to tak, jak jsem to dříve neudělal. Chci, abyste si na chvíli představili, že máte nějaký velice starý psací stroj. Takový, do kterého vložíte papír a karbonovou pásku, díky které vidíte znaky, když je tisknete na stránku. Když zmáčknete klávesy, stroj vytvoří přes pásku viditelný otisk na papír.

 

V tomto případě, řekněme, že píšete, a přitom vidíte znaky na papíru v jednom řádku, pěkně jeden za druhým. A velice brzy se vám písmena začnou měnit ve slova, pak ve věty a odstavce, které vytvoří skupiny podobných myšlenek. Toto je lineární komunikace, která je pro vás přirozená. Právě takto je pro vás napsáno toto poselství a takto je i čtete – velmi lineárním způsobem – slova na stránce napsaná v řádcích.

 

A tak, ať už čtete nebo posloucháte, dostáváte jedno slovo za druhým v jazykové struktuře mého partnera [angličtina]. A je tudíž lineární – jedno slovo za druhým, jako jsou slova na této stránce. Toto je lineární komunikace. Je to lidská komunikace a tak funguje váš mozek.

 

Nelineární komunikace by probíhala následovně: A teď dávejte pozor, protože přijde něco, čemu můj partner říká, rozšíření představivosti. Představte si, že ten psací stroj je připevněn tak, že můžete psát klidně celý den, ale válec se při psaní nikdy neposune směrem doleva. Bez ohledu na to, kolik znaků napíšete, dostanete jen jeden nečitelný obraz – opravdu velkou šmouhu. Každý znak se otiskne na ten předcházející. A co na té stránce uvidíte, moji drazí, na konci dlouhého dopisu příteli? Bude to jednoznaková šmouha! Všechny znaky budou na jedné hromadě, a vy nebudete mít žádnou představu o tom, jaká ta komunikace je. Budete se na to dívat, a budete litovat, že se psací stroj pokazil a vy jste si toho nevšimli.

 

A teď si na chvíli představte, že přijde někdo, kdo dokáže plně nelineárně komunikovat. Ten by se podíval na tu šmouhu a jasně by spatřil celé poselství! Je koncepční a nelineární. Viděl by myšlenku, která je v tom poselství a dokázal by vidět za tuto šmouhu. Znaky a věty jsou tam stále, moji drazí. Pamatujete? Napsali jste je všechny. Ale nejsou tam přítomné v lineární formě. Jsou tam všechny dohromady jako skupina [jediná šmouha]. Nelineární zprostředkovatel spatří šmouhu a přečte celé poselství.

 

A teď přichází atribut, který je těžké popsat. Je to mimo logiku, na kterou jste zvyklí, proto mi dovolte, abych to vysvětlil. Můj partnere, pokračuj pomalu, tak aby to pochopili [mluví k Leemu]. Když se konceptuální, nelineární osoba dívá na tu šmouhu, dívá se na něco, co už existuje. Poselství bylo napsáno. Takže si nic nevymýšlí ani nehádá. Prostě jen čte něco, co již v nelineární formě existuje. Poselství bylo napsáno, a všechny znaky existují – v podobě podivné šmouhy – ale děje se to ve vašem reálném čase.

 

Existuje atribut nelineární mysli, kterému říkáte autismus, a který byste měli studovat. Je mnoho autistických lidských bytostí, které vám dokážou říci den v týdnu v nějakém měsíci pro libovolný rok. Kdybyste se takové osoby zeptali: „Jaký je den v týdnu pro datum 15. května 2035?“, mnozí z nich by vám okamžitě odpověděli. Mnozí lidé by zírali na to, co se zdá být výsledkem výpočtového úsilí. Ale pravda je, že výpočet s tím nemá co dělat. Víte, není to vzorec a není to matematika. Odpověď již existuje, takže je již známa. Můžete přistoupit k téměř každému osobnímu počítači, který je „calendar friendly“ a nalézt tuto informaci, protože již existuje. Je to koncept, který již byl objeven, vytvořen a uložen.

 

Nelineární mysl pracuje tímto způsobem. Mnozí s autistickou myslí jsou schopni interpretovat tuto informaci skoro okamžitě, protože tu představu vidí. Nic nepočítají. Teď víte, jaký je rozdíl mezi lineárním a nelineárním. Autistická mysl je jakýsi předskokan věcí příštích a odchylka od budoucího lidského rozvoje. Jsou to soudobí učenci a mnohé jejich problémy pocházejí z jejich neschopnosti fungovat v lineárním světě.

 

Jak to funguje – komunikace nelineárního s lineárním

Mnohá sdělení k vám chtějí přijít ze všech druhů zdrojů, tak vám je vyjmenuji. Začněme channelingem. Channeling je to, co slyšíte právě teď a co můj partner dělá už 23 let. Když s tím začal, bylo to strašné [používám jeho výraz], ale teď už je to v pořádku. Ale měli byste vědět, že k němu nemluvíme lineárním způsobem. Vy to od něj slyšíte lineárně, ale není to stejný způsob, jakým to předáváme. Víte, je to mistrovský interpret nelineárních konceptů přicházejících skrze jeho šišinku.

 

Právě teď předávám toto poselství celé najednou – naši šmouhu – a on je pro vás interpretuje tak, aby to znělo jako proud lineárních slov. Ale je to jediná myšlenková skupina a já mu to takto předávám stále znovu. Vidíte, pracujeme společně a oba jsme se tomu museli přizpůsobit.

 

Když jsme poprvé začali, předal jsem mu koncept, celý channeling, v jediné šmouze. [Lee vydá zvuk jedné slabiky]. Jako je toto! Potom si to musel celé zapamatovat a předat vám channeling. Neměl moc dobrou paměť, proto jsme něco vyzkoušeli. Pokud bychom mu stále znovu předávali tutéž šmouhu, mohl by ji interpretovat lineárním způsobem. Mimochodem, právě jsem vám předal tajemství zvládnutí intuitivního myšlení. Požádejte Ducha, aby intuitivní poselství předával stále znovu a znovu. To by měla být vaše prosba k Duchu, když nerozumíte, o čem to poselství je – zopakuj to! Intuitivní mysl je zopakuje, abyste to mohli pochopit a vidět v celé kráse a jasnosti. Mohlo by se to zdát jako zřejmé, ale pamatujte, že svobodná vůle nám brání v tom, abychom pro vás cokoliv udělali, pokud o to nepožádáte. Duch sám od sebe nic neopakuje. Opakování je plně lineární koncept, o který musíte požádat.

 

Chceme se s vámi setkat mezi lineárním a nelineárním, moji drazí. Uvědomujete si, že právě toto je důvodem, proč Duch mluví k lidem od samého počátku prostřednictvím čtyřverší a metafor? To je vše, co máme – metafory, aby vám pomohly vidět poselství, protože se zabýváme myšlenkovými skupinami a šmouhami. Ale interpretace těchto metafor se často stává hádankou. Lidé někdy čtou písmo a říkají: „Duchu, proč nemůžeš mluvit normálně?“ Odpověď zní, že nejsme lineární jako vy, a pro nás mluvíme „normálně“. Dokonce i tento konkrétní channeling je předáván tímto způsobem. Tak dlouho jako trvá ho vyslovit, je současně celý předáván mému partnerovi, nelineární šmouha, stále dokola. On to potom pro vás interpretuje lineárním způsobem. Slyšeli jste, že by někdy na začátku channelingu řekl, kolik částí bude mít? Dělá to často. Jediný způsob, jak by to mohl vědět je, že už je mu známo celé poselství, dokonce když začíná. Vidíte? Čte šmouhu.

 

Co je channeling?

Takže začneme s učením: Co je channeling? Je to otevření se lidské šišinky a předávání komunikace od toho, čemu říkáte Zdroj. Samozřejmě, že (Lee) také musí používat lidskou kulturu a zkušenosti, když je interpretuje a potom mluví nebo pro vás píše. Jakákoliv entita, energie nebo komunikace prostřednictví šišinky je ze Zdroje. Pro vás mohou mít mnoho jmen a podob, ale jsou ze Zdroje. Rozdíly mezi channelery spočívají v tom, jak interpretují a jak je šišinka očištěná od lidských filtrů [o tom více v jiném channelingu]

 

Channeling je forma komunikace, která je otevřená lidstvu a nemusíte ji nazývat channelingem. Můžete jí říkat, jak se vám zlíbí, ale měli byste vědět, že každá lidská bytost se jí může otevřít, pokud si to přeje. Díky svobodné vůli se o to mnozí nezajímají, ale co ji tak provádět jen sami pro sebe? Nemusí to být nějaká andělská energie nebo některá entita. Může se jednat o vaše vlastní Vyšší Já. Mnoho lidí tomu říká automatické psaní.

 

Tato komunikace probíhá skrze multidimenzionální portál, který se otevírá prostřednictvím šišinky. Tato informace nepřichází skrze mozek, jak už jsme řekli dříve. Toto je duševní komunikace a je multidimenzionální. Nemá to nic společného s mozkovými synapsemi – vůbec nic. Intuice je duševní komunikace, a není to žádná funkce mozku, a proto je tak těžké ji „zařadit“, protože jste zvyklí na synaptické lineární myšlení. Takto jste „lapeni“.

 

Dovolte, abychom znovu promluvili o tom, jak je to obtížné. Od této chvíle budu mluvit o jiných sděleních směrem k vám tímto nelineárním způsobem. Tento druh komunikace od ostatních musí být interpretován určitým způsobem, aby se stal lineárním. Existuje mnoho atributů tohoto druhu komunikace, proto dávám svému partnerovi seznam a on si může vybrat, o čem chce mluvit v čase, který má.

 

Osobní. Promluvme si o osobní komunikaci. Jak můžete slyšet, co pro vás má Duch nebo nějaký jiný multidimenzionální zdroj, když to k vám nepřijde v lineárním tvaru? To je těžké! Můj partner vám dnes dá nějaké odpovědi, a ta hlavní je skrze cvičení rozeznávání intuitivních myšlenek a pochopení toho, co přichází z vašeho mozku a co ne. Je to obtížné, na začátku. Lidé to chtějí analyzovat nebo vysvětlovat pomocí rozumu.

 

Moji drazí, nedovolte synapsím vašeho mozku stavět se do cesty Bohu. Musím to znovu říkat? S intuicí se musíte naučit dát lineární logiku stranou a nechat krásu nelineárních představ hrát na jevišti vašeho vědomí. To nemusí vyhovovat vašemu dalšímu životu nebo tomu, co si o tom, co děláte, myslí vaši přátelé, ale povznese to váš život. Je těžké změnit váš způsob myšlení.

 

Takže co se můj partner musel jako inženýr naučit, aby mohl channelovat? Chtěl analyzovat absolutně všechno! Zabralo mu to celé roky, než rozlišil rozdíl mezi šišinkou a mozkem a potom uhnul z cesty nelineárnímu intuitivnímu myšlení. Nejprve se stále ptal, jestli „to zvládl“! Bylo to z jeho mozku nebo to bylo něco většího? Intuice je také zodpovědná za to, čemu říkáte kreativní myšlení – malování, hudbu, poezii a tak dále. Takže není divu, že se takto ptal! Je to oprávněná žádost. Takže pro vás osobně, moji drazí, toto je to, co musíte dělat. Procvičovat rozeznání rozdílu.

 

Existuje mnoho jiných zdrojů než je channeling, kterým říkáte Boží poselství, která pro vás mají zprávy v tomto nelineárním tvaru [nelineární komunikace přicházející k vám z intuice a ne ze synapse]. A to, co přijde dále, vás možná překvapí.

 

Zvířata. Milujete je, že? Co víte o zvířatech, zvláště o těch, o která pečujete a milujete je, o těch, kterým říkáte mazlíčci? Mají osobnost, že? Oni k vám mluví! Když hovoříte, jak zní ten zvuk, moji drazí? Jak zní jejich hlas? “No dobrá, Kryone, ty už přece víš, že nemají žádný skutečný hlas.”. Skutečně? Tak jak k vám tedy “mluví”? Teď to začíná být zajímavé, že? Komunikují prostřednictvím představ. Jejich abstraktní myšlenkové skupiny jsou pro vás dostupné, abyste je zachytili. Takže hádejte, kde zachycujete tyto myšlenky? Je to skrze vaši šišinku, která je překladatelem multidimenzionálních záležitostí ve vašem těle. Není to váš mozek, co zachycuje jejich zvířecí vysílání, moji drazí.

 

Někteří z vás jsou v tomto druhu komunikace velice dobří. To jsou ti, kteří to právě teď poslouchají a kterým se říká zvířecí zaříkávači a oni přesně vědí, o kom to mluvím. Proč tomu říkají zaříkávání? Povím vám svou interpretaci. Je to proto, že ta komunikace není lineární a oni pro vás zaříkávají skrze šišinku a ne skrze mozkové synapse. Přichází to v myšlenkových skupinách, velmi jemně a náhle, stejně jako šmouha. Když to zachytíte, víte, že ten pes nebo kočka nebo kůň nebo křeček nebo králík se snaží komunikovat. Znáte jejich žádost, snad i jejich úzkost nebo možná lásku, kterou mají.

 

Tento druh komunikace se zvířaty je pro vás snadný, protože jste ho všichni pocítili. Věřím, že víte, o čem mluvím. Tak využijte tuto lekci, protože to, co vás dnes učím, se neliší a používá ty stejné procesy, které používáte ve skutečném životě a při meditaci, když nasloucháte Bohu.

 

“Kryone, je to pravda, že komunikace se zvířaty je duševní komunikace?” Ano, je to komunikace jejich duše s vaší, a jestliže dobře interpretujete jejich myšlenky, tak proč byste potom měli pochybovat o dalším kroku? Procvičujte tuto komunikaci s vaším vlastním Vyšším Já. Vaše Vyšší Já je tou vaší částí, která vibruje výše než vaše buněčná část a je součástí vaší „duševní skupiny“. Tato „duševní skupina“ je částí devíti atributů lidské bytosti* a je vaším centrem. Je to ta část, která vám předává informace z druhé strany závoje, od toho, co nazýváte Bůh.

 

Činy jsou komunikace. Můj partner hovoří o Krystalické mřížce a o tom, jak připomíná lidské jednání, jako je to, co se dělo v minulosti na bitevních polích. Energie bitvy je stále tam, je přenášena k vám a mnozí ji mohou cítit. Co si myslíte o tomto mechanismu? Tato komunikace z toho, co se tam v minulosti stalo, zahrnuje představy smrti, dramatu a strachu. Tato energie je přenášena Krystalickou mřížkou přímo do vaší šišinky a přichází k vám prostřednictvím konceptů emoce, ne lineární komunikací. Mnozí to dokážou cítit a mnozí ne. Ti, kteří jsou zvyklí cítit energii, jsou těmi, kteří rozumí a cítí to jako první.

 

Někteří z vás jsou v tom dobří a jste hrdí na skutečnost, že dokážete cítit energii všude, kam přijdete. Dokážete cítit energii skupiny, vnímáte energii Země i tu Krystalické mřížky, a dokážete vnímat energii situací. Ale co to cítíte? Je to duševní komunikace ve své nejlepší podobě!

 

Je to mřížka hovořící k vašemu intuitivnímu já. Nepochází to z mozku a není to intelektuální. Je to fyzika. Zachycujete to svou šišinkou, interpretujete a získáváte informace v nelineární formě. V případě bitevního pole se něco stalo na místě, na kterém stojíte, a ta energie vás může dostat na kolena. To je komunikace! Avšak, proč je tu energii, která je tak osobní, tak těžké interpretovat? To proto, že je to komunikace vás s vámi. A o tom je dnešní učení – o práci na otevření tohoto konceptu.

 

Univerzální komunikace: Když jdete do lesa a stromy k vám mluví, o čem to je? Mluví k vám Gaia! Jak ten hlas zní? Prochází skrze vás? Rozumíte tomu, co říkám?

 

Dokážete slyšet tyto věci svým vlastním způsobem, ale žádný z nich není synaptickaý. Mají ty stromy problémy? Naříkají? Nebo snad oslavují? Všechny tyto informce jsou dostupné pro ty, kdo je dokážou slyšet.

 

“Kryone, je pravda, že v lese je něco, co bys nazval dévy?” Tady je moje odpověď: Děláte si srandu? Samozřejmě! Ano! Ptáte se, co to je. Jsou to multidimenzionální aspekty Gaii. Mám moc rád, jak lidé nakládají s multidimenzionálními energiemi. Převádějí je do 3D. Když lidské bytosti nedokážou pochopit nějakou multidimenzionální energii, udělají z ní nějakou entitu, oblečou ji [ve své mysli na ni navlečou nějaké šaty], dají jí jméno a umístí jí do lidského filmu. Jsou nádherní! Vy víte, že jsou a jsou všude. Běžte do lesa a oni k vám budou mluvit. Sedněte si do trávy a dovolte jim s vámi komunikovat. Jsou součástí energetické polévky, která je Gaia, což je Matka Příroda – osobnost, která je Boží láskou v přírodě.

 

Moji drazí, od dév nedostanete nic špatného. Za to, že obejmete strom, se vám nic nestane. A to vy víte, že? Co vám to říká o tom, co si o vás myslí Gaia? Toto je pouze několik věcí, když dojde na předmět komunikace od ostatních směrem k vám.

 

Další směr – od lineární k nelineární komunikaci

Lidská bytost je obdařena lineární myslí a lineární komunikaci. Kvůli tomu vám schází nezbytné nástroje pro multidimenzionální komunikaci. Nyní je můžete dle libosti rozvíjet a mnozí z vás to dělají. Ale obecně jste coby lidé obdaření pouze lineární komunikací. Takže, co vy a Duch?

 

Moji drazí, pravda je taková: My vám rozumíme bez problémů! Je to proto, že jsme mistrovští interpreti. Přesně víme, co říkáte, bez ohledu na to, jestli si to myslíte nebo to říkáte. Víme, co sdělujete, protože jsme stále s vámi. Vaše Vyšší Já, které vibruje nad tělesným já, zná psychiku vaší mysli. Když zasednete k meditaci, víme, co chcete dělat, protože ty potenciály jsou zde. Mysleli jste na to už před tím, než jste to udělali, a to je to, co my vidíme. Dovolte, abych vám dal pro tuto komunikaci s námi několik tipů. Přestaňte nám předkládat seznamy toho, co chcete! My to již víme. Naopak, posaďte se a řekněte nám: „Drahý Duchu, pověz mi, co ty chceš, abych věděl.“

 

Moji drazí, my jsme již na palubě se vším ve vašem životě. Musím to ještě jednou opakovat? Jsme už na palubě se vším ve vašem životě! Přijďte k nám a dovolte nám mluvit s vámi. Prostě nám dovolte mluvit a snažte se interpretovat myšlenkové skupiny, které přijdou jako první, aniž cokoliv posuzujete. Zvykněte si na to. Ale pokud s námi mluvíte, nezáleží na tom, jak to děláte.

 

A teď budou ti, kteří budou říkat: „Dobrá, Kryone, musí existovat i nějaké špatné způsoby komunikace s Bohem.“ Ne, neexistují! „A co si myslíš o národnostních skupinách, které musí čelit určitým nařízením nebo mají nějaký modlitební kobereček nebo musí nosit něco zvláštního, aby se modlily správně?“ Moji drazí, nechte je dělat, co jim říkají jejich tradice jejich vlastní kultury, protože ctí Boha! Existuje něco lepšího, co by je připravilo na hovor s námi? Do jejich komunikace vstupuje stejná láska jako ta vaše. Kulturní rozdíly mezi lidmi nemají na opačnou stranu závoje žádný vliv, protože my vidíme člověka jako tělesného zástupce části Boha. Všechny lidi! Nezáleží na tom, co máte na sobě nebo na čem sedíte. Je to jasné? Neexistuje žádný špatný způsob hovoru s tvořivým zdrojem.

 

“Dobrá, Kryone, možná ne, ale několikrát se mi stalo, že jsem křičel na Boha. Co řekneš na tohle? Není to špatné?“ Moji drazí, my váš slyšíme, ale neslyšíme žádný křik. Ten křik byl lineární. Toto se těžko vysvětluje. My slyšíme milující pocit marnosti. Milující pocit marnosti, frustrace. My nevidíme hněv. Vy jste se nezlobili, byli jste frustrovaní… a v takovou chvíli vás chceme obklopit nejvíce. Čím víc křičíte na Boha, tím víc je kolem vás andělů, kteří čekají, aby vás mohli držet za ruku! Příště, až se rozhodnete křičet na Boha, otevřete i své srdce a dovolte nám držet vás chvíli ve svém náručí. Je to tak v pořádku? Ve chvílích největší marnosti, když nedostáváte vůbec žádné odpovědi a nedokážete je vyřešit, můžete být prostě jen objati? Je to tak správně? Kvůli tomu jsme tady: staré duše, budete si muset zvyknout na tuto komunikaci. Je to tak dostupné!

 

Činy jsou skutečným jazykem. To, jak se chováte, mluví ke Krystalické mřížce a k mřížce Gaii. Co si myslíte, to mluví k Magnetické mřížce, které říkáme sídlo lidského vědomí. Aniž něco řeknete, vaše činy jsou jiným způsobem komunikace se vším a každým kolem vás. To, co vypustíte z úst v lineárním tvaru, slyší vaše hmotné tělo. Kolikrát vám svépomocní guruové musí říkat, že si přitáhnete to, co nahlas vyslovíte? Proč si hypochondři sami přivodí onemocnění, kterého se bojí ze všeho nejvíce a o kterém mluví? Je to proto, že tělo je slyší a dává jim to, o co žádají.

 

Tělo poslouchá, mřížky poslouchají a poslouchají dokonce i lidské bytosti kolem vás. Zaplétáte drama? Opět přicházíme s touto otázkou. Myslíte si, že je to přitažlivé pro ostatní lidské bytosti? Pomysleli jste někdy na to? Co chcete druhému sdělit o svém systému víry, „vnitřním Bohu“? Chcete jim ukázat, jak jste vykolejeni a že oni by měli být stejní? Přemýšlejte o tom. Jak prezentujete své mistrovství lidstvu? Staré duše, co jste se naučili za všechny ty věky, které jste přinesli dnes na tuto party? Je to zaplétání se nebo je to láska? „Dobrá, Kryone, to se snáze řekne, než udělá. Jak zastavíš zaplétání se? Jak mám zastavit reagování na neférový svět?“ Právě jsem vám to řekl. Jestliže otevřete své srdce a umožníte posvátnou komunikaci, započne míruplná podpora pro a s vámi. Tomu se říká probuzení do Ducha. Je to vystoupení ze starých návyků, starých strachů a začátek uplatňování nároku na tu část vaší staré duše, která je Bohem ve vás, dostupným pro vás, lidstvo a ty okolo vás.

 

Multidimenzionální komunikace. Vy, kteří jste dobří v mluvení ke zvířatům, jste rozvinuli myšlenkovou komunikační skupinu. Jste už na palubě, protože tam je ten nejlepší druh duševní komunikace a vy začínáte myslet mimo běžný rámec. Díváte se do zvířecích oči a předáváte jim obraz, že? Oni jej přijímají, že? To by vám mělo ukázat, že to funguje! Lidé mohou rozvinout multidimenzionální atributy a charakteristiky, které jsou naprosto vědomě řízeny, poslané skrze šišinku mozkovou kamkoliv chtějí.

 

Kolem vás jsou také pomocníci, a my jsme o tom mluvili. Musím vám je zase uvádět? Existují laskavé entity a skupiny kolem vás. Některé jsou odsud [Země] a některé ne. Nejen Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři nebo ti z Orionu a Síria [abychom jmenovali ty nejpopulárnější]. Je jich nekonečné množství! Víte, co mají všichni společné? Nelineární myšlenkovou komunikaci. Můžete s nimi komunikovat stejným způsobem, jakým to děláte se zvířaty.

 

Drahé lidské bytosti, otevřeme dveře k úplné komunikaci předtím, než ukončíme tento channeling. Chceme vám sdělit, že je zde něco, co chceme, abyste věděli, abyste to realizovali. Nedovolte, aby naše komunikace byla tajuplná! Nedělejte ji podivnou. Pouze jsem vám předal atributy komunikace k Duchu a z Ducha. V příštím channelingu budu pokračovat s jiným tématem. Co blokuje tuto komunikaci? Co jsou to filtry? Co můžete udělat, abyste zlepšili komunikaci?

 

Duševní komunikace je částí toho, co se musí staré duše naučit, aby vytvořily rovnováhu na této planetě a mír na Zemi. Začíná to tady a teď. Začíná to porozuměním a demystifikací krásy vašeho vztahu s Duchem. V těchto posvátných věcech je struktura; existuje laskavý systém a duchovní zdravý rozum v těchto věcech. Povzbuzujeme vás, abyste to pro sebe nalezli, protože tato komunikace způsobí na planetě duchovní evoluci. Povedou ji ti, kteří právě teď čtou a poslouchají. Rodino, to je lekce pro dnešní den. Je nádherná, že? Je nádherná!

 

Vše co chceme, je komunikovat, a je načase dát se do toho. Tento channeling byl o tom, jak to funguje. Dnešní návrhy zní, jak to dělat lépe – dokonce i to, co slyšíte právě teď, což je channeling. Před námi stojí úkol demystifikace, neboť jej někteří nazývají strašidelným, nepřirozeným a tajemným. Jen proto, že není lineární, neznamená, že je divný. Ze všeho nejskvělejší je láska. Dokážete ji vysvětlit? Asi ne. Ale můžete se toho stavu snažit dosáhnout. Jděte a předávejte lásku svého vnitřního Boha těm okolo vás.

 

A tak to je.

KRYON

 

* Více se můžete dozvědět v channelingu z 21.6. 2013 – Devět aspektů lidské bytosti ZDE 

 

Zdroj: www.kryon.com – „The Soul Communication, part 1“

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou
verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato
poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět