7-2019 Kryon

Jiskra

.

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Caroll v Bostonu, Massachusetts, 20. července 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Poselství, které jste právě slyšeli od Marylin (Harper, která channelovala před Kryonem – pozn. překl.) a která sedí po mé levici, je i mým poselstvím. Pokud byste obecně chtěli analyzovat channelingy, poselství Tvořivého zdroje v této nové energii, našli byste podobná slova, podobná vnímání a podobné instrukce v nich všech. To je to, co odděluje channeling ve staré a dnešní (nové) energii. O něčem můžeme diskutovat později během dneška. Avšak Marilyn před chvíli letmo zmínila téma, které bych rád rozšířil. Nazval jsem jej „jiskra“.

 

Dovolte mi, abych vás někam vzal. Už jsme se o tom letmo zmínili. Vezmu vás na místo, kde jste byli předtím, drazí, a na které se zas znovu vrátíte. Nechtěl bych, aby to místo bylo smutným místem. Rád bych, aby to bylo radostné místo. Popíšu je jako vaše poslední vydechnutí. Rád bych něco řekl a to nikdy nemůže být smutné, protože všichni v této místnosti jste staré duše. Co tím míním, je to, že tu nejste žádnými nováčky, všichni už jste na této planetě byli dřív. Někteří z vás jsou prastaří. Ale všichni jste prožili mnoho životů. To je to, co vás přivedlo na toto místo, rozhodnutí, že se tady chcete posadit a poslouchat (nebo číst) toto poselství.

 

To, co se děje při vašem posledním vydechnutí, nazvu „jiskrou“. Je to bod, ve kterém se na všechno rozpomenete. Při posledním vydechnutí, ať už je to okamžik nebo trochu delší chvíle, na tom nezáleží, přichází jiskra. Po vašem posledním vydechnutí se zastaví linearizace života. Protože vědomí, které opouští vaše tělo, je multidimenzionální, nádherné, velkolepé vědomí, a ta jiskra, chcete-li to nazývat jiskrou, vás dovede k velkému užasnutí „Ach, díky!“ Rozpomenete se na všechno a uvědomíte si velkolepost duše, jíž jste. Uvědomíte si, že jste jen znovu prošli dalším životem. Vždy si tohle vše uvědomíte.

 

Ale teď to začne být komplikovanější, protože jeden kousek duše zůstává na planetě. Kousky a části odchází na druhou stranu, pokud to tak chcete nazvat. Ale kousek duše zůstává s vašimi milovanými. Je to multidimenzionální aspekt, o kterém jsme už mluvili. O tom teď hovořit nebudeme, chceme promluvit o jiskře, o tom „Ach“. To je jiskra. Je to okamžik, drazí, kdy už nejste člověkem, kdy se rozpomenete na všechno. Dokážete si představit, že můžete vidět mimo světlo, dokážete si představit, že můžete slyšet zvuky vesmíru a vidět světlo v písních? Dokážete si představit, že jste v tomto okamžiku přivítáni velkým množství bytostí, které zpívají vaše jméno a vítají vás zpátky doma?

 

Tohle možná ukazuje, že to byl jen malý výlet na celé cestě. Dobrá, tohle je to, co se děje. Atributy jiskry se rozvíjejí. Co tím míním, je to, že budu nově definovat vzestup. Je mnoho těch, kteří se zeptají: „Dobře, tohle je doba vzestupu. Kdy začneme vidět vzestup lidí, kdy to nastane? Protože jsem o tom hodně slyšel, že zmizíme, že se ocitneme tam nebo onde.“ A já vám odpovím: „Drazí, nasloucháte dětským pohádkám (báchorkám) o tom, co někteří očekávali, že uvidí a neměli vůbec tušení o velkoleposti a nádheře pravdy.“ Vzestup znamená, že lidské bytosti mají kousek jiskry a že v určitém bodě svého života dojde k uvědomění si všeho najednou: „Ach, páni!“ V tomto bodě si uvědomí, že jsou velkolepé v očích Boha a že tato láska znamená mnohem víc, než si kdy mysleli, když se tohle slovo učili ve škole. Začnou ztotožňovat věci s integritou a soucitem a s energiemi, které znamenají mnohem víc, než jim kdy bylo předtím řečeno, a uvidí spojení s věcmi, začnou chápat pole a jak je to všechno propojené. Jak krásný je to plán, ne systém, ale ten plán, který vás propojí s ostatními způsobem, který není jen láskyplný, ale také proveditelný, použitelný v praxi a dává smysl.

 

Začínají jinak vnímat své vlastní tělo a uvědomují si, že jejich věk nemá nic společného s tím, jak se cítíVystoupí ze všech realit, o kterých jim říkali jejich rodiče, jejich církev, jejich přátelé. Když se ohlédnou nazpět, tak uvidí, že jedna část ze všech těch realit je pravdou, zvlášť to je o lásce Boha, avšak začínají chápat univerzálnost (všeobecnost) toho všeho, nesmírnost toho všeho, a skutečnost, že jsou s tím v pohodě coby lidé kráčející po planetě, coby vzestoupení lidé s jiskrou. Není to tatáž jiskra, kterou získáte s posledním vydechnutím, drazí. Tohle je modifikovaná (pozměněná) jiskra. Je to jedno z uvědomění, které se ubírá mimo cokoli, mimo jakékoli zjevení, které jste kdy měli. Je to jiskra uvědomění si, kým jste. Když se podíváte do zrcadla, které držíte v ruce a začínáte vidět něco, co jste neočekávali, pak začínáte získávat odpověď na otázku: „Drahý Duchu, je skutečně pravda, že tu nejsem náhodou? Drahý Duchu, je skutečně pravda, že tu nejsem proto, abych byl obětí v tomto světě? Drahý Duchu, opravdu mohu ovládat náhody?“ A na všechny tyto otázky zní odpovědi jako hlasité: „Ano, drazí, nejste, nejste a ano, můžete.“ To je ta jiskra.

 

Vidíte to tak jasně mezi lidskými bytostmi i na setkání, jako je toto. Je tolik lidí, zejména na velkých setkáních, kteří přijdou ze zvědavosti, aby viděli, co se děje. Někteří přicházejí proto, že jsou meditující a chtějí vnímat tu energii. Někteří přicházejí z čisté zvědavosti a příště už nepřijdou, nezajímají se o metafyziku. Někteří přicházejí kvůli změně ve svém životě. A tady sedí, nezáleží na tom, zda sedí mezi posluchači v zadních nebo předních řadách. Je to tak zajímavé to pozorovat, protože někteří chtějí získat tu jiskru. A ti to pochopí, uslyší, uvidí a přijmou, protože kvůli něčemu jsou na to připraveni a tak budou poslouchat pravdu, budou znát pravdu a souzní s pravdou a pochopí jiskru. Tady to přichází: Ach. Budou nějakým způsobem poslouchat hudbu, hudbu universa, která říká, že jejich jméno je důležité a že tu jsou z určitého důvodu. A pak začnou chápat schopnost uzdravit sami sebe a to je to, kvůli čemu přišli. A tak tu někteří sedí s jiskrou, se slzami, které jim tečou po tvářích a budou uzdraveni, přímo tady. Kdybyste mohli vidět interdimenzionálně a měli jste čočky kvantového vidění, uviděli byste je v onen okamžik rozzářené, žhnoucí, protože celá jejich Merkaba se změní. A hned vedle nich může sedět někdo, kdo už sestavuje dopis plný stížností na toto setkání.

 

To je ten rozdíl, drazí, to je ta jiskra. Začíná se to rozvíjet a tím míním, že zatímco dřív byla tato jiskra jedině dostupná jen v onen jediný den, při posledním vydechnutí, nyní to staré duše začínají vidět, chápat a používatObdrží faktor radosti a tento faktor radosti znamená, že ať jsou kdekoli a dělají cokoli, dokáží se smát. I když dostanou zprávu, která je tragická, bolestná a pro ně osobně smutná, dokáží se hned usmát a jít pro ty věci, za které jsou tak vděční, na nějaké setkání jako je třeba toto setkání, kterého se teď účastní. Když dostanou osobní informaci jen pro ně samotné, která rozesmutní jejich srdce, například smrt přítele, dokáží se hned usmát a říct: „To je dobré, protože můj přítel získal tu jiskru. Můj přítel už ví, jak důležitý je v tomto vesmíru.“ Dřív na to nikdy nepomysleli. „Můj přítel je velkolepý.“

 

Vaše vědomí vidí věci odlišně, jinak. Když máte tuto rozvinutou jiskru a když se dostanete do vzestoupeného vědomí, vidíte ostatní lidi jinak, vidíte různé situace jinak, nerozhněváte se tak snadno a rychleji se smějete. O tom mluvíme více než třicet let, o měnícím se člověku. Marilyn to vysvětlila skvěle. Můžete to mít a vidět sami, můžete to sami začít chápat snadno a jednoduše, protože teď to máte k dispozici. Slova, která vyslovujete vůči sobě samým, mají velký význam, drazí. Všechny tyto věci jsou součástí učení, které vám v těchto dnech předáváme. Ale rád bych vám připomněl tu jiskru. Je to ta největší věc a přichází k vám víc a víc, tolika různými způsoby a v tolika různých odstínech. Je to probuzení k velkému uvědomění si něčeho většího, než jste si kdy mysleli, totiž že v očích Boha jste hluboce milováni – víc, než vám kdy říkali – a že jste velkolepí na této planetě!

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Spark  – 28:44

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět